Projekt "Zawodowcy w Europie"

 

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.10.2016 – 30.09.2018

 

Budżet projektu: 58 880 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Projekt został napisany dla uczniów klasy 2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: elektryk, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Dzięki praktykom z jednej strony uczeń nabędzie dodatkowe umiejętności, a z drugiej zmobilizuje się do bardziej intensywnej pracy, której przyświecać będzie jeden cel: zdobycie solidnego wykształcenia i pewności siebie.

 

W 2017 r. już 16 uczniów odbyło staże, a w 2018 r. roku kolejnych 16 odbędzie 2 tygodniowe praktyki w firmach hiszpańskich, a konkretnie w Granadzie w celu przygotowania ich do przyszłej pracy. Potrzeby zawodowe uczniów zdiagnozowali nauczyciele przedmiotów zawodowych i opiekunowie praktyk (np. poznanie nowoczesnych technologii, nabycie doświadczenia, posługiwanie się j. angielskim w tym zawodowym).

 

Organizacja partnerska posiada doświadczenie w realizacji projektów mobilności i jest w stanie zorganizować praktyki u odpowiednich pracodawców, u których uczniowie zetkną się z innowacyjnymi technologiami związanymi z tworzeniem instalacji elektrycznych, sprzętem do naprawy samochodów, narzędziami, rozwiązaniami w programowaniu obrabiarek itp.

 

Szkoła zapewnia odpowiednie przygotowanie uczniów do wyjazdu poprzez przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne.

 

Szkoła oraz organizacja partnerska CELEI ściśle współpracują w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu stażu, zakwaterowania, poznania przez uczniów kultury i obyczajów panujących w Hiszpanii. Praktyki dają im możliwość poznania innej kultury zawodowej, co będzie unikalnym doświadczeniem wyposażającym na przyszłość.

 

Staż zawodowy zostanie udokumentowany poprzez Europass Mobilność, certyfikaty organizacji partnerskiej o ukończeniu stażu co uatrakcyjni ich CV i zwiększy szanse na pracę i przyszłą karierę zawodową.

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Buchalik

Projekt „Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych

 

Czas trwania projektu: 31.12.2016-30.06.2018

 

Budżet projektu: 760 332,56 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego, społecznego i zawodowego oraz konkurencyjności na rynku pracy, co zwiększy szansę uczestników projketu na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 

Wszystkie działania ukierunkowane są głównie na:
- wzmocnienie potencjału osobistego i społecznego poprzez wzięcie udziału w poradnictwie międzykulturowym, poradnictwie psychologicznym, spotkaniach z doradcą zawodowym przygotowujących do staży zagranicznych,
- wzmocnienie potencjału zawodowego poprzez wzięcie udziału w kursach językowych,
- wzmocnienie konkurencyjności na ryku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 3 o specjalizacji informatyka, mechatronika , urządzenia i systemy energii odnawialnej oraz absolwenci ww. kierunków, razem 75 osób.

 

Do głównych działań projektu będzie należało:
- wyłonienie i wielostronne przygotowanie uczestników projektu,
- przygotowanie i sprawdzenie miejsca odbywania staży zagranicznych,
- przeprowadzenie staży w kraju partnera projektu w 2 turach w ciągu 2 lat,
- monitorowanie, popularyzacja i ewaluacja projektu na poszczególnych etapach realizacji.

 

Przewidywane rezultaty:
Program zwiększy atrakcyjność kształcenia poprzez stworzenie uczniom i absolwentom możliwości odbycia stażu zagranicznego. Efektami takich działań będzie poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych. Staż zagraniczny przygotuje uczniów i absolwentów do pracy w środowisku wielokulturowym, umożliwi wymianę doświadczeń, polepszy ich umiejętności adaptacyjne oraz podniesie kompetencje społeczne. W celu pełnej kontroli nad efektywnością odbywanego stażu będzie na bieżąco monitorowana dokumentacja stażu. Ocena i opinia opiekuna stażu będzie stanowiła formalne podsumowanie zdobytych przez uczniów i absolwentów doświadczeń i wiedzy.

 

Potencjalne korzyści długoterminowe:
- objęcie aktywizacją zawodową, społeczną oraz międzykulturową 75 uczestników projektu,
- wzrost konkurencyjności uczniów i absolwentów na rynku pracy w regionie,
- wzrost świadomości międzykulturowej uczniów i absolwentów,
- wzrost aktywności i kreatywności nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie,
- poznanie nowych technologii dające szansę na wprowadzenie innowacji do zakładów pracy w regionie,
- nawiązanie trwałej współpracy miedzy liderem a partnerami projektu.

Koordynator szkolny projektu: Grażyna Kohut

Projekt "Mobilność – tego oczekuje Unia Europejska"

 

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych

 

Czas trwania projektu: 01.06.2015 – 31.05.2017

 

Budżet projektu: 131 147,00 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

"Mobilność - tego oczekuje Unia Europejska" to projekt Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, trzech organizacji pośredniczących i firm z nimi współpracujących z Bragi, Portsmouth i Berlina.

 

Działania obejmują uczniów Technikum Budowlanego 32 osoby, Geodezyjnego 8 osób, Informatycznego 8 osób i Urządzeń Sanitarnych 5 osób.

 

Projekt jest podzielony na 3 etapy:
1. Przygotowanie do stażu: zajęcia kulturowe, językowe i BHP
2. Staż: realizacja programów stażu dla wyżej wymienionych profili uzgodniona wcześniej z organizacjami przyjmującymi i firmami.
3. Po stażu: podsumowania realizowanych wcześniej etapów i osiągniętych celów.

 

Celem głównym projektu jest uczestnictwo w stażu 2 - 27.05.2016 – uczniów Technikum Budowlanego, 5 - 30.09. 2016 Technikum Geodezyjnego i Informatycznego, 02. - 29.05.2017 Technikum Budowlanego i Urządzeń Sanitarnych 53 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Technikum nr 4 i ich zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy praktycznej w nowym środowisku zawodowym, ułatwiając im dalszy rozwój osobisty, a także start na rynku prac. Staż umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii, Niemczech i Wielkiej Brytanii i rozwój ich kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Katarzyna Wróbel

Projekt "Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”"

 

Realizuje: Zespół Szkół Budowlanych

 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018

 

Budżet projektu: 473 154,64 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

"Wykorzystaj swoją szansę – staże rybnickiej „Budowlanki”" to projekt Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, trzech organizacji pośredniczących i firm z nimi współpracujących z Bragi, Lizbony i Plymouth.

 

Działania obejmują uczniów Technikum Budowlanego 24 osoby, Geodezyjnego 8 osób, Informatycznego 12 osób.

 

Projekt jest podzielony na 3 etapy:
1. Przygotowanie do stażu: przygotowanie pedagogiczne, zajęcia kulturowe, językowe i BHP
2. Staż: realizacja programów stażu dla wyżej wymienionych profili uzgodniona wcześniej z organizacjami przyjmującymi i firmami.
3. Po stażu: podsumowania realizowanych wcześniej etapów i osiągniętych celów.

 

Celem głównym projektu jest zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy praktycznej w nowym środowisku zawodowym. Udział w stażu ułatwi uczniom dalszy rozwój osobisty, a także start na rynku pracy. Staż umożliwi uczestnikom obserwację organizacji i kultury pracy w Portugalii i Wielkiej Brytanii, rozwój ich kompetencji kulturowych, społecznych i językowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Katarzyna Wróbel

ZSzP6 Erasmus1

Projekt „Let's explore Europe – together we are one.”

 

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019

 

Budżet projektu: 17 870 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

"Odkrywajmy Europę - razem stanowimy jedność"

1 września 2016r. nasza szkoła rozpoczęła współpracę w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, Erasmus+. Projekt obejmuje pięć państw partnerskich: Niemcy - koordynatora, Portugalię, Litwę, Turcję i Polskę. Projekt będzie trwał trzy lata, do sierpnia 2019r. i obejmuje głównie uczniów klas I - IV.

Uczniowie biorą udział w wymianie listów i kartek świątecznych, w wielu konkursach międzynarodowych oraz w wymianach zagranicznych. Do uczestnictwa w projekcie niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody opiekunów prawnych ucznia. Kryteria dotyczące wyboru uczniów na mobilności zostaną umieszczone poniżej.

Uczniowie pięciu szkół będą wspólnie tworzyli kalendarz na rok 2017, 2018 i 2019, książkę kucharską z potrawami charakterystycznymi dla danego kraju, powstanie również księga sportu, puzzle z krajobrazem i charakterystycznymi miejscami każdego kraju oraz nagrana zostanie płyta CD, zawierająca lokalne pieśni i tańce. Ponadto, uczniowie będą prowadzili obserwację pogody o każdej porze roku, w celu wskazania różnic i podobieństw między krajami, będą również tworzyli liczne gry, typu memo, karty aby w ciekawy sposób poznać zwyczaje i cechy charakterystyczne krajów partnerskich.

 

Koordynator szkolny projektu: Sylwia Smyczek

 

ZSzP6 Erasmus1

ZSzP6 Erasmus2

Projekt "Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów"

Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 30.04.2018

Budżet projektu: 57 117,08 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie umiejętności językowych (język włoski) i rozwój umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej przez 5 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech.

Koordynator szkolny projektu: Łukasz Widera

Projekt "Nauczyciel XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły i uczniów"

Realizuje: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017

Budżet projektu: 67 684,45 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie umiejętności językowych (język włoski) i rozwój umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w rzeczywistości szkolnej przez 6 nauczycieli poprzez kształcenie własne i udział w 2-tygodniowym kursie językowym we Włoszech.

 

Koordynator szkolny projektu: Łukasz Widera

Projekt „Uczenie to nasza wspólna pasja.”

 

Realizuje: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.05.2018

Budżet projektu: 152 773,86 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt „ Uczenie to nasza wspólna pasja” ma na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz jakości pracy nauczycieli. W trakcie trwania projektu nauczyciele będą uczestniczyć w kursach zorganizowanych za granicą:
- czerwiec/lipiec 2017r. wyjazd siedmiu nauczycieli na dwutygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych do Dublina,
- lipiec/ sierpień 2017r. wyjazd czterech nauczycieli na dwutygodniowy kurs metodyczny z języka angielskiego do Sidmouth,
- listopad 2017 r. wyjazd dwóch nauczycieli na tygodniowy kurs z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych również do Dublina.
Ponadto w celu poszerzenia swoich umiejętności językowych nauczyciele będą uczestniczyć w kursie przygotowawczym z języka angielskiego na terenie szkoły.

Cele projektu:

1. dla nauczycieli:
- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego, odświeżenie i pogłębienie znajomości języka, w celu przygotowania się do odbycia mobilności do krajów anglojęzycznych,
- doskonalenie zawodowe,
- poznanie innych kultur i krajów,
- stworzenie nowych sieci współpracy i nawiązanie nowych kontaktów,
- wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy dydaktycznej z uczniami,
- rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, dla lepszego funkcjonowania w systemie edukacyjnym i życiu prywatnym
- podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami, podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w trakcie wymiany doświadczeń.

2. dla szkoły:
- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników szkoły,
- podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, zdobycie wyższych wyników edukacyjnych oraz wykorzystywanie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami,
- nadanie wymiaru międzynarodowego pracy w szkole,
-udział nauczycieli w wyjazdach zagranicznych.

 

Po zakończonym projekcie zostanie sporządzony raport końcowy stanowiący sprawozdanie z realizacji całego projektu mobilności.

 

Koordynator szkolny projektu: Justyna Pustelnik

Projekt „MIT Labs: Teach Outside the Box.” („Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania.”)

Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018

Budżet projektu: 212 483,11 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem projektu zatytułowanego ”MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” jest wprowadzenie zmian w procesie nauczania i uczenia się oraz relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic, które stanowią podstawę dobrze funkcjonującej szkoły. Zmiany te ukierunkowane są na wzbudzenie większej motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

 

Cel zrealizujemy poprzez następujące działania:
1) uczestnictwo pracowników szkoły w kursach obejmujących: umiejętności kluczowe, m.in. umiejętność komunikacji i współpracy, znajomość TIK, języka angielskiego, innowacyjne metody pracy z uczniem zdolnym jak i z tym ze specjalnymi potrzebami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwój osobisty nauczyciela, m.in. rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwój emocjonalny;
2) job shadowing - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ze szkołą partnerską;
3) przeprowadzenie projektu e-Twinning ze szkołą partnerską.

 

Uczestnikami projektu będzie 23 pracowników dydaktycznych szkoły oraz uczniowie biorący udział w projekcie e-Twinning, natomiast realne korzyści z przeprowadzonego projektu odniosą wszyscy pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.

 

Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową, przełamują barierę językową, miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy. Takie podejście pomoże nam osiągnąć lepsze rezultaty na egzaminie maturalnym, umożliwiając naszym uczniom lepszy start w przyszłość.

 

Koordynator szkolny projektu: Agnieszka Pielorz