Projekt "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Miasto Rybnik realizuje projekt "Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Nasze miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 240 370,00 zł.

Jego głównym celem jest pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, jak również związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Rybnickie placówki, które testują Model Dostępnej Szkoły, to Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku oraz Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostały poddane audytom dostępności, w celu zdiagnozowania potrzeb i dopasowania wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki.

Projekt zakłada realizację działań w kilku obszarach dostępności architektonicznej, technicznej, organizacyjnej i edukacyjno-społecznej. W Szkole Podstawowej nr 34 zaplanowano m.in. remont podjazdów i montaż drzwi przesuwnych, wyodrębnienie i wyposażenie stref wyciszenia dla uczniów, zakup rolet i mebli. W SOSW wykonany zostanie remont przejścia pomiędzy budynkami i dostosowanie do przemieszczania się uczniów na wózkach, a w Szkole Podstawowej nr 1, jedno z działań przewiduje wykonanie pochylni i zakup schodołazu.

Dzięki grantowi wdrożony zostanie wypracowany plan poprawy dostępności, umożliwiający przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. Otrzymane środki przeznaczone będą także na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Projekt realizowany jest od września 2021 r. do czerwca 2023 r.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Głównym realizatorem projektu jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Fundusze Europejskie POWER logo