ZNAK NBP projekt realizowany

„Rozwiń skrzydła w ekonomii” w rybnickim Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku przystąpił do realizacji projektu "Rozwiń skrzydła w ekonomii", dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

W zakresie projektu zaplanowano między innymi przeprowadzenie serii warsztatów dla młodzieży z zakresu zarządzania domowym budżetem, edukacji w kwestii zaciągania kredytów oraz zajęć typu case study mających na celu zobrazowanie młodym ludziom tematu prowadzenia biznesu w Polsce, na które zaproszeni będą przedstawiciele Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym oraz młodzi przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces w biznesie. Przewiduje się również odbycie wizyty studyjnej dla wszystkich uczestników w siedzibie NBP w Katowicach.

Ponadto uczestnicy projektu zaangażowani zostaną do udziału w konkursie na ekonomiksy - komiksy o tematyce ekonomicznej, gdzie nagrodą główną będzie profesjonalny wydruk komiksu i upowszechnienie go wśród społeczności ZSE-U.

 

Regulamin konkursu na "Ekonomiksy"

Podsumowaniem warsztatów będzie zaproszenie młodzieży do udziału w konkursie na stworzenie gry planszowej o charakterze ekonomiczno – finansowym, której celem będzie rozwój prowadzonej firmy i zgromadzenie jak największej ilości środków finansowych oraz sprawdzenie wiedzy z zakresu finansów i przedsiębiorczości.

 

Regulamin konkursu na grę planszową o charakterze ekonomiczno-finansowym

Wydarzeniem podsumowującym realizację projektu będzie piknik ekonomiczny skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Rybnika, na którym uczniowie wezmą udział w rywalizacji w grach planszowych stworzonych w ramach projektu. Dodatkowo piknik urozmaici film stworzony przez uczniów prezentujący rezultaty projektu oraz zaproszony gość - ekspert wiedzy ekonomicznej.

Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2016 r.

 

ZNAK NBP projekt realizowany

Maraton Pisania Listów w ZSB

10 i 11 grudnia odbywał się w Zespole Szkół Budowlanych, już po raz drugi, Maraton Pisania Listów. Jest to akcja organizowana pod patronatem Amnesty International, które co roku ogłasza listę osób prześladowanych w różnych krajach na świecie, w obronie których można pisać listy.

Oświata w liczbach 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 235 uczniów, w tym do: 

- 38 przedszkoli – 4735 dzieci, w 201 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)
- 27 szkół podstawowych – 7544 uczniów, w 360 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
- 16 gimnazjów – 3584 uczniów, w 150 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne)
- 5 liceów ogólnokształcących – 2020 uczniów, w 66 oddziałach,
- 1 liceum profilowane – 22 uczniów, w 1 oddziale,
- 5 techników – 3106 uczniów, w 106 oddziałach,
- 6 zasadniczych szkół zawodowych – 660 uczniów, w 27 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 45 uczniów, w 9 oddziałach
- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 130 uczniów, w 4 oddziałach,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 72 uczniów, w 4 oddziałach,
- 4 technika uzupełniające – 317 uczniów, w 12 oddziałach.

Ponadto działa:
129 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (42 grup)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (46 grupy dla uczniów klas wielozawodowych oraz 6 grup kursów kwalifikacyjnych)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (2 grupy)

W Rybniku jest prowadzonych:

- 13 klas sportowych w szkołach podstawowych, 12 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
- 6 oddziałów integracyjnych w przedszkolach, 13 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:
- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 300 etatów w tym:
- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 849, w tym
- stażystów – 36 (co stanowi 2% ogółu nauczycieli)
- kontraktowych – 207 (co stanowi 11% ogółu nauczycieli)
- mianowanych – 437 (co stanowi 24% ogółu nauczycieli)
- dyplomowanych – 1 169 (co stanowi 63% ogółu nauczycieli)
- liczba etatów administracji i obsługi – 986 etatów

 

Raport o stanie oświaty 2013

Rybnicka Rada Seniorów


Sylwetki kandydatów do Rybnickiej Rady SeniorówWYBORY DO RYBNICKIEJ RADY SENIORÓW

 

Działając na podstawie Uchwały nr 667/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiej Rady Seniorów Prezydent Miasta Rybnika informuję:

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:
1) 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
2) 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
3) 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

 

Osoby, o których mowa w pkt 1) wybrane zostaną na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika.

 

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:


1. Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działające na rzecz osób starszych. Działalność na rzecz osób starszych powinny wynikać ze statutu.
2. Kandydaci na radnych seniorów muszą być mieszkańcami Rybnika i mieć ukończone 65 lat na dzień wyboru (tj. 8 września 2014 r.)
3. Każda organizacja ma prawo zgłosić maksymalnie 2 kandydatów. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Zgłoszenie podpisuje osoba, która zgodnie ze statutem ma prawo reprezentować organizację wobec osób trzecich. 
5. Zgłoszenie zawierające opis sylwetki kandydata wraz z wyciągiem ze statutu potwierdzającym działalność na rzecz osób starszych oraz wskazującym osoby uprawnione do podpisywania dokumentów w imieniu organizacji należy złożyć w kancelarii UM Rybnika do dnia 7 lipca 2014 r.
6. Sylwetki kandydatów można poznać na stronie internetowej https://www.edukacja.rybnik.eu/ w terminie od 14 lipca – 8 września 2014 r.

 

II. SPOTKANIE WYBORCZE

 

1. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Św. Józefa 30, godz. 15.00.
2. Wybory są bezpośrednie i tajne. 
3. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Rybnika, która ukończyła 65 rok życia i jest obecna na spotkaniu.
4. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkanie wraz z dokumentem, który umożliwi weryfikację czynnego prawa wyborczego (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
5. Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głosowania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności a następnie zostanie mu wydana karta do głosowania.
6. Przedstawienie zasad głosowania. Każdy uprawniony do głosowania może wskazać maksymalnie 9 kandydatów na radnych seniorów poprzez zaznaczenie X na karcie do głosowania. W przypadku zaznaczenia większej liczby osób głos jest nieważny.
7. Głosy wrzucane są do urny oraz urny pomocniczej. Po zamknięciu głosowania komisja skrutacyjna przystępuje do zliczania głosów.
8. Ogłoszenie wyników – za wybranych uważa się 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą listę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie

 

Zgłoszenie kandydata na radnego seniora w wyborach do Rybnickiej Rady Seniorów

 


UCHWAŁA NR 628/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Seniorów

 

UCHWAŁA NR 667/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów

Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz formularz oświadczeń, a następnie w terminie od 04.04.2014 r. dostarczyć dokumenty do Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.


Rekruracja zakończy się w chwili zapełnienia wszystkich miejsc.

 

ZARZĄDZENIE 168/ 2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników Projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik realizowanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Regulamin Rekrutacji Uzupełniającej Uczestników Projektu "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik"

 

Formularz rekrutacyjny Kandydatów do udziału w Projekcie "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik"

 

 

 

 


 

ZARZĄDZENIE 138/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik realizowanego w ramach Priorytetu I, Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy wypełnić formularz rekrutacyjny oraz formularz oświadczeń, a następnie w terminie od 18.03.2014 r. do 25.03.2014 r. dostarczyć dokumenty do Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.