Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż"

ASPE - logo projektuMiasto Rybnik realizuje projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”, który ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

W projekcie biorą udział następujące placówki, które łącznie zatrudniają 6 asystentów:

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku.

Główne zadania asystentów: pomoc w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu/szkole i w trakcie wyjść poza przedszkole/szkołę obejmująca w szczególności: pomoc w przemieszczaniu się i transporcie, pomoc w przyjmowaniu posiłków, czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/ucznia), wsparcie dziecka podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie dziecka do wysiłku, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego, pomoc w wykonywaniu notatek, podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu dziecka, celem ułatwienia mu uczestniczenia w przedszkolnych/szkolnych aktywnościach, pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości), pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć opiekuńczych, wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole, wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem dziecka w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo - opiekuńczych, współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami, w przedszkolu i szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka, udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowania dziecka, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w środowisku, udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania dziecka, w przedszkolu i szkole, we współpracy z nauczycielami, inne zadania zgodnie z ustaleniami podjętymi ze specjalistami i nauczycielami.

W ramach konkursu wsparciem ASPE może być objęte dziecko/uczeń, u którego utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w przedszkolu/szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanego przez nauczyciel(k)i i specjalistów/ki.

Okres realizacji projektu to od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 191 273,40 zł.

Partnerstwo realizujące projekt to:
• Fundacja Edukacyjna ODITK
• Fundacja Fundusz Współpracy
• Stowarzyszenie Sztuka Włączania
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

https://asystentspe.pl/o-projekcie

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Fundusze Europejskie POWER logo