Projekt „MIT Labs: Teach Outside the Box.” („Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania.”)

Realizuje: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

Czas trwania projektu: 15.11.2016 – 14.06.2018

Budżet projektu: 212 483,11 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Celem projektu zatytułowanego ”MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process” jest wprowadzenie zmian w procesie nauczania i uczenia się oraz relacjach nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic, które stanowią podstawę dobrze funkcjonującej szkoły. Zmiany te ukierunkowane są na wzbudzenie większej motywacji uczniów do nauki poprzez wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

 

Cel zrealizujemy poprzez następujące działania:
1) uczestnictwo pracowników szkoły w kursach obejmujących: umiejętności kluczowe, m.in. umiejętność komunikacji i współpracy, znajomość TIK, języka angielskiego, innowacyjne metody pracy z uczniem zdolnym jak i z tym ze specjalnymi potrzebami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwój osobisty nauczyciela, m.in. rozwijanie pasji i zainteresowań, rozwój emocjonalny;
2) job shadowing - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ze szkołą partnerską;
3) przeprowadzenie projektu e-Twinning ze szkołą partnerską.

 

Uczestnikami projektu będzie 23 pracowników dydaktycznych szkoły oraz uczniowie biorący udział w projekcie e-Twinning, natomiast realne korzyści z przeprowadzonego projektu odniosą wszyscy pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice.

 

Chcemy, aby nasza szkoła stała się miejscem, w którym pasja nauczania przekłada się na pasję uczenia się, miejscem, w którym zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczą się postaw otwartości na kontakty i współpracę międzynarodową, przełamują barierę językową, miejscem, w którym proces nauczania wykracza poza tradycyjne standardy. Takie podejście pomoże nam osiągnąć lepsze rezultaty na egzaminie maturalnym, umożliwiając naszym uczniom lepszy start w przyszłość.

 

Koordynator szkolny projektu: Agnieszka Pielorz