Erasmus1

Projekt „INCorporated”

Realizuje: Zespół Szkół nr 2 w Rybniku - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Czas trwania projektu: 01.09.2014-31.08.2017

Budżet projektu: 17 050,00 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 

Projekt „INCorporated” jest oparty na współpracy szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w dziedzinie edukacji włączającej. Partnerami w projekcie są szkoły z Niemiec, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoch, Turcji oraz Polski. Jest to projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz lokalnej i międzynarodowej społeczności. Językiem roboczym projektu jest język angielski. Szczegółowe cele to : wymiana dobrych praktyk oraz wypracowanie innowacyjnych metod wychodząc naprzeciw uczniom z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w celu integracji. W projekcie są poszukiwane oraz prezentowane efektywne innowacyjne metody pracy z uczniami zagrożonymi marginalizacją społeczną ze względu na szereg czynników, włączając specyficzne trudności w nauce oraz efektywne innowacyjne metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, aby wykorzystać ich potencjał indywidualnie oraz w grupie. Kolejnymi założeniami projektu są: doskonalenie umiejętności językowych, podstawowych umiejętności kluczowych oraz kreowanie postawy otwartości na różnorodność kulturową oraz opracowanie strategii na rzecz wsparcia i przyspieszenia procesu integracji w Europie. Projekt również obejmuje szereg działań , które będą stanowiły krok naprzód w celu realizacji prawa osób niepełnosprawnych do życia w społeczności oraz w celu podnoszenia świadomości społecznej. Projekt promuje holistyczne podejście do edukacji. Jeden z finałowych produktów w postaci podręcznika „ INC- workbook” będzie zawierał zaawansowane materiały szkoleniowe opracowane w 5 wymiarach: D1- uczniowie, D2 - nauczyciele, D3- instytucje lokalne, D4 - polityczni decydenci, D5 – sektor biznesowy. Podręcznik będzie cennym źródłem przykładów dobrych praktyk.

Koordynator szkolny projektu: Hanna Skowrońska

 

Erasmus1

Erasmus2

ERASMUS LET Portugalia

Projekt „Laying European Table – Nakrywanie Europejskiego Stołu”

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2015-31.08.2017

Budżet projektu: 15 365,00 euro

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

 

Projekt pod tytułem „Nakrywanie Europejskiego Stołu (Laying European Table)” trwa przez 24 miesiące. W jego efekcie uczniowie stworzą wirtualne restauracje lub inne przedsiębiorstwa gastronomiczne (kawiarenki, bistro itd.), które w przyszłości będą mogli przekształcić w rzeczywiste. W trakcie projektu uczniowie rozwijają swoją przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Uczniowie tworzą filmy instruktażowe dotyczące gotowania potraw (dostępne na kanale szkolnym na youtube).

 

Planowanym produktem końcowym ma być książka z przepisami z wszystkich krajów biorących udział w projekcie, słownik terminów gastronomicznych a efektami działań podczas trwania projektu. Dzięki projektowi uczniowie będą widzieli różne możliwości ścieżki kariery i zmniejszy się ilość uczniów rezygnujących wcześniej ze szkoły. Również doświadczenie zdobyte podczas udziału w projekcie sprawi, że uczniowie staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy.

 

Koordynatorem projektu jest Turcja, a pozostałe kraje to Polska, Portugalia, Łotwa i Włochy.

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Bartoniek-Lewandowska (od 01.09.2015 do 31.08.2016), Maciej Lewandowski (od 01.09.2016)

 

ERASMUS LET Portugalia

ERASMUS LET Wlochy

POWER3 Anglia

Projekt „Twoje doświadczenie – Twoja przyszłość” („Your experience – your future”)

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 31.12.2015-30.12.2016

Budżet projektu: 454 617,66 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

W projekcie „Twoje doświadczenie – twoja przyszłość” – „Your experience – your future” wzięło udział 39 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku uczących się w klasach o profilach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik logistyk.

 

Od 25.04 do 20.05.2016 uczniowie, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji odbyli miesięczną praktykę zdobywając nowe umiejętności oraz doskonaląc się w swoich zawodach w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Hiszpanii (Salamanka), Niemczech (Lipsk i Schkeuditz) oraz Wielkiej Brytanii (Plymouth). Grupa uczniów biorąca udział w projekcie miała okazję zdobyć wiedzę oraz doświadczenie od wykwalifikowanych specjalistów w swoich branżach, a także udoskonalić język obcy niezbędny we współpracy międzynarodowej.

 

Głównym celem projektu było umożliwienie zdobycia nowych doświadczeń przez naszych uczniów, dzięki którym stali się bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Kolejnymi celami było polepszenie znajomości języka danego kraju, zwiększenie poczucia własnej wartości, a także poznanie kultury i mentalności państw, w których odbywały się praktyki.

 

Koordynator szkolny projektu: Maciej Lewandowski

 

POWER3 Anglia

POWER3 Hiszpania

Projekt „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość”

 

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Czas trwania projektu: 02.10.2016 – 02.11.2017

Budżet projektu: 308.305,09 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

W projekcie tym bierze udział 30 uczniów (z klas o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych), którzy na przełomie kwietnia i maja oraz maja i czerwca 2017 roku odbywać będą praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach Hiszpani (Saragossa), Francji (Mazamet) oraz Chorwacji (Biograd na Moru).

 

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom zrealizowanie praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie doskonalić będą umiejętności zawodowe, umiejętnoć obsługi obcojęzycznego klienta, zapoznają się z nowoczesnym sprzętem hotelowym i gastronomicznym. Poznają również organizację pracy i systemem kształcenia w placówkach zagranicznych. Poznają kulturę i historię Francji, Chorwacji i Hiszpanii. Przed wyjazdem na miesięczne praktyki zagraniczne uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym.

 

Koordynator szkolny projektu: Grażyna Kula-Kobiałko

POWER1 Szwecja

Projekt „Doświadczenie zawodowe bez granic” („Unlimited Vocational Experience”)

Realizuje: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 22.12.2014 – 21.12.2015

Budżet projektu: 388 009,64 zł

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

Projekt był realizowany w ramach projektu systemowego ”Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Projekt "Doświadczenie zawodowe bez granic" („Unlimited Vocational Experience”), obejmował uczniów zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.

 

Najistotniejszym celem projektu było umożliwienie uczniom zdobycia nowych doświadczeń oraz poszerzenie swojej wiedzy w zakresie studiowanych profili w krajach z dużym doświadczeniem w branży ekonomicznej i gastronomicznej, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy oraz poznanie nowej kultury i mentalności.

Miejscem praktyk dla technika żywienia i usług gastronomicznych była Szwecja (Vasteras), gdzie wyjechała grupa 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku z klas 2 zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z jednym opiekunem w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku.

Miejscem praktyk technika ekonomisty była Portugalia (Arcos de Valdevez), gdzie wyjechała grupa 24 uczniów z klasy 3 zawodu technik ekonomista. Praktyki odbywały się również w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku. Grupa 24 uczniów wyjechała do Portugalii w towarzystwie dwóch opiekunów.

Uczniowie biorący udział w projekcie musieli spełnić warunki narzucone poprzez kryteria naboru (umiejętności językowe – komunikatywna znajomość języka angielskiego: codziennego i zawodowego, bardzo dobre zachowanie oraz wysoka średnia).

Rezultatem praktyk było zdobycie kwalifikacji zawodowych, udoskonalenie umiejętności językowych, rozszerzenie fachowego słownictwa, poznanie nowych kultur oraz nawiązanie współpracy ze szkołami w Szwecji i Portugalii.

Obie grupy tj. grupa ekonomistów oraz grupa gastronomów, otrzymały dokumenty potwierdzające odbycie praktyk zagranicznych w formie międzynarodowego certyfikatu – Europass Mobility.

Koordynator szkolny projektu: Marzena Musiolik-Marzec

 

POWER1 Szwecja

POWER1 Portugalia

logo i am prosperous

Projekt „I am prosperous”

logo i am prosperousRealizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 03.10.2016 - 02.10.2018

Budżet projektu: 17 355 euro

Realizowany w ramach: Erasmus+  Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

 

Partnerzy projektu to: Vilnius Silas Special School, Litwa (szkoła koordynująca), Narva Paju School, Estonia, Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria, Portugalia, Zespół Szkół nr 6 w Rybniku.

 

Cele projektu:

- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie poprzez włączenie ich do działań projektowych, w tym wyjazdów do szkół partnerskich;
- włączenie młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego poprzez udział we wspólnych zajęciach z ich pełnosprawnymi rówieśnikami z kraju oraz ze szkół partnerskich;
- udział w wycieczkach, zajęciach tj. hipoterapia, taniec, arteterapia, aqua - terapia, mających na celu ułatwienie wyrażania własnych emocji;
- przygotowanie wspólnego poradnika jak dla młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli „Jak przygotować się do podróży zagranicznej”;
- przygotowanie wspólnej wystawy prac młodzieży biorącej udział w projekcie dostępnej szerokiej publiczności;
- wymiana doświadczeń nauczycieli dotycząca pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych; wypracowanie wspólnych rozwiązań;
- wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym uczniów i nauczycieli;
- nauka współpracy w grupie.

 

Podczas dwuletniej współpracy odbędą się następujące spotkania projektowe:
1. Spotkanie koordynatorów na Litwie - grudzień 2016.
2. Spotkanie uczniów i nauczycieli w Polsce - kwiecień 2017.
3. Spotkanie koordynatorów w Estonii - październik 2017.
4. Spotkanie uczniów i nauczycieli w Portugalii - marzec 2018.

Koordynator szkolny projektu: Barbara Bauerek-Matloch

Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych SEN.”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.09.2016 - 30.06.2018

Budżet projektu: 117 071,98 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Od września 2016 nasza placówka realizuje projekt o nazwie „Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Głównym celem projektu jest transfer ciekawych rozwiązań a także doskonalenie i modernizacja metod pracy w zakresie kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnością, a w szczególności osób z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. W ramach projektu 20 nauczycieli naszej szkoły wyjedzie do Sevilli, gdzie będą mogli poznać hiszpański system szkolnictwa zawodowego ze szczególnym ukierunkowaniem na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będziemy mieli możliwość poznania bazy dydaktycznej instytucji kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymiany doświadczeń z nauczycielami szkół hiszpańskich, poznania metod pracy stosowanych w szkołach hiszpańskich, poznania nowych technologii, nawiązania nowych kontaktów w celu tworzenia kolejnych projektów oraz poprawę znajomości języka obcego. Ważnym elementem wymiany będzie temat rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem pracy przez osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Projekt ma również na celu rozwój osobisty nauczycieli poprzez kontakt z innymi nauczycielami, przedstawicielami różnych instytucji, a także obcowanie z inną kulturą.

 

Oprócz poprawy jakości kształcenia, spodziewamy się, że projekt będzie miał wpływ na wzrost konkurencyjności naszej szkoły na rynku edukacyjnym i przyczyni się do poprawy wyników rekrutacji, podwyższenie prestiżu oraz zapewnienie uczniom udanego startu zawodowego.

 

Koordynator szkolny projektu: Barbara Bauerek-Matloch

E ZSzP4 rollup

Projekt „Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian.”

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.08.2018

 

Budżet projektu: 28 963 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus+ Edukacja szkolna - Akacja 1. Mobilność edukacyjna

 

Projekt "Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki i wzmocnienie jej potencjału poprzez rozwój kompetencji liderów zmian" powstał w oparciu o analizę najważniejszych potrzeb związanych z rozwojem placówki. Uczestnikami projektu jest 13 nauczycieli i członków kadry zarządzającej placówką - liderów zmian w placówce.

 

Cele projektu obejmują:
1) rozwój koncepcji zdobywania i przekazywania wiedzy: poprawa wyników nauczania w zakresie przedmiotów podstawowych, wzrost kompetencji kluczowych i społecznych uczniów z uwzględnieniem osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wytworzenie lub pozyskanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, zwiększenie efektywności wykorzystania TIK, wzrost motywacji uczniów do nauki i nauczycieli do pracy.
2) wzmocnienie potencjału placówki (polepszenie identyfikacji uczniów i nauczycieli ze szkołą jako miejscem nauki i pracy, integracja nauczycieli i kadry zarządzającej, wzmocnienie potencjału europejskiego placówki, poprawa umiejętności językowych, międzykulturowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych).

 

W projekcie zostanie wykorzystana metodologia oparta na zdobywaniu przez kadrę zarządzającą i nauczycieli wiedzy poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i obserwację pracy na podobnych stanowiskach (job shadowing). Mobilności zostaną przeprowadzone bezpośrednio w firmach szkoleniowych i w szkołach będących liderami innowacyjności, co wyraża się w tytule projektu.

 

Rezultatem projektu będzie nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji metodyczno - dydaktycznych, rozszerzenie zakresu stosowanych metod nauczania, wprowadzenie nowych form pracy i nowych pomocy dydaktycznych oraz skupienie procesu nauki na uczniu.

 

Projekt wpłynie na organizację pracy placówki poprzez wzmocnienie jej potencjału i konkurencyjności.

 

W perspektywie długoterminowej projekt stworzy placówce drogę do realizacji trwałych rozwiązań w najbardziej palących kwestiach: kształceniu w zakresie przedmiotów podstawowych oraz rozwoju umiejętności społecznych.

 

Koordynator szkolny projektu: Lucjan Zaporowski

 

E ZSzP4 rollup

Projekt „Migration: Europe's challenge for the 21st century”

Realizuje: Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej Polski w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2016 - 30.09.2018

Budżet projektu: 21 705,00 euro

Realizowany w ramach: Erasmus+ Edukacja szkolna - Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

Projekt "Migracja - wyzwanie dla Europy w 21 wieku" jest dwuletnim projektem pięciu europejskich szkół z pięciu różnych krajów. Jego głównym tematem jest migracja w jego różnych aspektach (migracja za pracą, emigracja, imigracja, ruchy na rzecz uchodźców). Naszym głównym celem jest uświadomienie uczniom kwestii związanych z migracją.

Ze względu na rozwój tego problemu w Europie w ciągu ostatnich kilku lat, temat dotyczy każdego poziomu wspólnego życia w Europie. Dziś musimy zadać sobie pytanie: "W jaki sposób możemy mieć do czynienia z migrantami i migracją w przyszłości, jest to szansa czy zagrożenie dla nas i przyszłości Europy?"

Europa wydaje się nie mieć wspólnej odpowiedzi na wiele pytań dotyczących migracji. To jest powód, dlaczego nasz projekt stara się spojrzeć na migrację i jej postrzeganie z różnych perspektyw europejskich.

Projekt jest koordynowany przez niemiecką szkołę. Ponadto szkoły z Belgii, Hiszpanii, Włoch i Polski pracują nad tym projektem. Partnerzy zostali wybrani z jednej strony dlatego, że ich rządy mają rozmaite sposoby radzenia sobie z migracją, a z drugiej strony, ponieważ ich ludzie mają różne doświadczenia i podejścia do migracji.

Na poziomie kraju uczniowie dokumentują i analizują politykę migracyjną własnego kraju.

Międzynarodowe Spotkania będą wykorzystywane do wymiany, a zwłaszcza analizy wyników, a także zaznajomienie się z lokalnymi akcjami i realiami. Na warsztatach w poszczególnych krajach uczniowie poznają sposoby dokumentowania przeżyć ( tworzenie stron internetowych, prezentacji, filmów).

Wyniki projektu (statystyki, wywiady, filmy, prezentacje, itp ...) zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Te rezultaty mogą być wykorzystywane podczas normalnych lekcji, takich jak WOS, geografia historia i języki obce.

 

Koordynator szkolny projektu: Magdalena Kaczmarek

Projekt "O krok dalej..."

Realizuje: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza

 

Czas trwania projektu: 15.11.2016 -14.06.2018

 

Budżet projektu: 205 062,34 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt jest skierowany na dokształcanie kadry pedagogicznej Gimnazjum nr 7.

 

Udział nauczycieli naszej szkoły w kursach i szkoleniach europejskich z pewnością wpłynie na jakość pracy naszej szkoły, na poziom nauczania, zwiększy kompetencje zawodowe nauczycieli zaangażowanych, zwiększy motywację do nauki języków obcych uczniów naszej szkoły oraz na grono pedagogiczne. Z pewnością będzie kładziony większy nacisk na jakość nauczania język. Mamy nadzieję, że uda się zachęcić innych nauczycieli do udziału w podobnych formach doskonalenia.

 

Celami projektu są:

- zaoferowanie uczestnikom doświadczenie szkoleniowe w innym kraju;

- zaangażowanie kadry nauczycielskiej w mobilności między szkołami partnerskimi;

- rozwój wśród nauczycieli umiejętności współpracy między sobą, z rodzinami uczniów oraz ze światem zewnętrznym;

- podnoszenie jakości komunikacji oraz kwalifikacji zawodowych celem odnalezienia wartości wspólnych dotyczących szkoły, rodziców oraz społeczności lokalnej;
-poprawa jakości i zwiększenie wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- poprawa umiejętności i kompetencji uczestników w sektorze nauczania;
- nabycie wiedzy i doświadczeń, wymiany pomysłów dla dobrych praktyk w prowadzeniu lekcji;
- promowanie i wzmocnienie wkładu kształcenia zawodowego w procesie innowacji i wspólnej wiedzy wśród nauczycieli;
- podniesie wśród uczestników językowej i kulturowej wiedzy w perspektywie europejskiej;
- promowanie europejskich wartości o mobilności, wymianie kulturalnej i współpracy między różnymi krajami;
- opracowanie materiałów szkoleniowych dla studentów;
- tworzenia materiałów instruktażowych i gier;
- stworzenie motywacji do nauki dla wszystkich uczniów;
- wypracowanie dla nauczycieli i uczniów obiektywnej metody, aby określić skuteczność zastosowanych technik i metod, dzięki temu można będzie jasno określić, czy uczniowie zdobyli odpowiednie umiejętności i wiedzę;
- poprawa nauczania i kompetencji;
- integracja wymiaru europejskiego do programu nauczania;
- modernizacja programów nauczania;
- zacieśnienie współpracy z partnerami z innych krajów;
- podniesienie jakości projektów międzynarodowych.

 

Koordynator szkolny projektu: Marzena Kuś