Obowiązek szkolny i nauki

Wytyczne związane z realizacją obowiązku szkolnego i nauki

 1. Dyrektor po stwierdzeniu nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach w okresie jednego miesiąca powyżej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, występuje do rodziców/opiekunów z pismem pouczającym o obowiązku i ostrzeżeniem, że w przypadku powtarzania się takich nieobecności zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jeżeli w ciągu siedmiu dni od doręczenia ww. pisma sytuacja nie ulegnie zmianie, występuje z upomnieniem (wzór w załączeniu).
  Upomnienie powinno być skierowane odrębnie do każdego ze zobowiązanych rodziców/opiekunów, nawet w sytuacji, gdy zamieszkują pod jednym adresem.
 2. Koszty upomnienia:
  - 4-krotność wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za nadanie przesyłki jako poleconej (tj. obecnie 2,90 zł x 4 = 11,60 zł) - § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.11.2001 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1526) oraz art. 15 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami),
  - w/w kosztami obciążani są rodzice/opiekunowie prawni dziecka na rzecz szkoły będącej wierzycielem - art.15 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami), stanowią dochody budżetowe w § 0640, więc powinny trafić na rachunek dochodów budżetowych szkoły (przekazanie do budżetu Miasta Rybnika nastąpi wraz z innymi przekazywanymi dochodami),
  - nieuregulowane koszty upomnienia winne być egzekwowane, po uprzednim indywidualnym rozpatrzeniu sytuacji rodzinnej ucznia, równocześnie biorąc pod uwagę zapisy Uchwały Nr 711/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (ze zmianami uchwałą nr 76/VII/2015 z dnia 26.02.2015).
 3. Dyrektor szkoły składa wniosek do organu egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym TW-2 (wzór wniosku wraz ze wskazówkami dot. wypełnienia - Dz. U. z 2014 r. poz. 650) ze wskazaniem środka egzekucyjnego (grzywna w celu przymuszenia) i kserokopią upomnienia i zwrotki. W tytule wykonawczym TW-2 należy obowiązkowo zawrzeć informacje wymienione w art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami) w tym nr PESEL zobowiązanego. Na dwóch z trzech egzemplarzy tytułu wykonawczego należy w prawym górnym rogu wpisać klauzulę „odpis tytułu wykonawczego”. Jeden z nich zostaje w szkole a drugi zostaje dołączony do wniosku wraz z oryginałem tytułu i kserokopiami upomnienia i zwrotki.
 4. Po nałożeniu grzywny w celu przymuszenia dyrektor szkoły otrzymuje kopię postanowienia w tej sprawie.
 5. Dyrektor szkoły po przekazaniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego kontroluje realizację obowiązku szkolnego i niezwłocznie informuje organ egzekucyjny o zmianach.

W przypadku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, jakiej podlega realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, i istnienia dwóch osób zobowiązanych do „nadzorowania” jego realizacji, należy wystawiać dwa odrębne tytuły wykonawcze TW-2 (osobno na każdego z rodziców/opiekunów).

W przypadku wiedzy o separacji orzeczonej wyrokiem właściwego Sądu decydować będzie zakres władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom. W sytuacji gdy żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, kierując się dyspozycją art. 18 ustawy o systemie oświaty i użytym w nim sformułowaniu „rodzice”, dopuszczalne jest egzekwowanie tego obowiązku od obojga rodziców jednocześnie.