Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
-podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
-zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
-poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
-upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
-zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
-wzrost spójności terytorialnej.

 • Projekt „Lekcja nieograniczonych możliwości”
  Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
  Budżet projektu: ponad 2,5 mln zł
  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015. W projekcie wzięło udział 20 szkół podstawowych z terenu Miasta Rybnika: SP 2; SP 3; SP 5 w ZSzP 5; SP 11 w ZSzP 11; SP 12; SP 13; SP 16 w ZSzP 6; SP 20; SP 21; SP 22; SP 24; SP 26 w ZSzP 2; SP 27; SP 28; SP 29 w ZSzP 4; SP 35; SP 37 w ZSzP 3; szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi: SP 1; SP 34 oraz specjalna szkoła podstawowa SP 38 w SZSzP.

 

 • Projekt "Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku"
  Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
  Budżet projektu: ponad 4 mln zł
  Głównym założeniem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Rybniku dzieciom 3-5-letnim oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez wyposażenie nowopowstałych oddziałów w sprzęt multimedialny, pomoce i materiały dydaktyczne, zabawki edukacyjne oraz meble niezbędne do prawidłowego funkcjonowania grupy przedszkolaków.
  Ponadto, 15 oddziałów w rybnickich przedszkolach mogło skorzystać z bezpłatnej opieki logopedycznej, profesjonalnej diagnozy i leczenia wad wymowy.
  Częścią budżetu projektu były wycieczki edukacyjne, dzięki którym dzieci mogły rozwijać kompetencje kluczowe w atrakcyjnych formach kulturo- i krajoznawczych.
  Przedszkola biorące udział w projekcie: P5, P9, P12, P13, P17, P18, P19, P22, P25, P32, P35, P37, P39, P43, P47
  LINK DO STRONY PROJEKTU

 

 • Projekt "Przedszkolak - to brzmi dumnie"
  Realizuje: Urząd Miasta Rybnika
  Budżet projektu:  3,3 mln PLN
  Projekt „Przedszkolak – to brzmi dumnie” skierowany był do ponad 600 dzieci w 14 przedszkolach na terenie Miasta Rybnika w wieku 3-4 lata.
  Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dotychczas nie objętych edukacja przedszkolną z 14 przedszkoli przez okres 24 miesięcy w Rybniku poprzez wdrożenie zajęć edukacyjno-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych :
  - uruchomienie 8 dodatkowych oddziałów w tym 1 oddział integracyjny, w placówkach nr 5, 17, 18, 25, 32, 33, 35, 36.
  - uruchomienie 7 dodatkowych oddziałów popołudniowych w przedszkolach nr 12, 14, 22, 23, 26, 29.

 

 

 • Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie"
  Realizuje: Samorząd Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, w tym Miasto Rybnik
  Budżet projektu dla Miasta Rybnika to 3 504 444,66

Projekty zakończone