Instytucje udzielające wsparcia dzieciom i rodzinie

Nazwa Kontakt Opis
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień "Integrum" ul. Młyńska 10, Rybnik
tel. 32 433 24 44
ul. Lompy 20, Boguszowice
tel. 32 433 24 42
http://integrum.com.pl/
Placówka specjalizuje się w leczeniu i profilaktyce uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych, jak również w leczeniu zaburzeń psychicznych.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik
tel.: 32 422-39-35
e-mail: sekretariat@ppprybnik.pl
https://ppprybnik.pl/
Organizowanie i prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; realizowanie zadań profilaktyki, psychoedukacji, doradztwa zawodowego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik,
tel.: 32 42-211-11,
e-mail: ops@opsrybnik.pl
https://www.opsrybnik.pl/
Świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Rybniku ul. Świerklańska 4, 44-200 Rybnik,
tel.: 791 857 091, 32 43 99 355
e-mail: dmd@opsrybnik.pl
https://www.opsrybnik.pl/
O całodobowy, okresowy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mogą ubiegać się matki, ojcowie lub inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, jak również kobiety w ciąży znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak doświadczenie przemocy ze strony bliskich lub inne sytuacje, w tym losowe, skutkujące brakiem bezpiecznego schronienia.
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku ul. Ks. Henryka Jośki 55, 44-217 Rybnik, tel.: 32 422 66 58
e-mail: olr@miastorybnik.pl,
https://olr.miastorybnik.pl/
Prowadzenie wielospecjalistycznej rehabilitacji: diagnozowania, wieloprofilowego leczenia, usprawniania ruchowego oraz terapii umysłowej dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 0 do 18 roku życia, u których stwierdzono deficyty ruchowe i umysłowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
tel.: 32-42-91-251,
e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
http://www.szpital.rybnik.pl/pl
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku (dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) ul. Andersa 6, 44-270 Rybnik,
tel.: 32 42 11 808
e-mail: biuro@cogitonoster.org,
https://www.cogitonoster.org//
Dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Centrum Zdrowia Psychicznego w Rybniku ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel.: 725 618 118; 724 630 625
e-mail: pzkrudzka@psychiatria.com
Zadaniem Centrum jest pomoc osobie w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu w powrocie do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i najbliższym otoczeniu
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 – 201 Rybnik,
tel.: 32 43 281 00,
e-mail: kancelaria@psychiatria.com
https://psychiatria.com/
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku ul. Chrobrego 16, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 56 39
e-mail: sekretariat@oikip.rybnik.pl
https://www.oikip.rybnik.pl/
Zadaniem ośrodka jest m.in. przeciwdziałanie powstawania i rozszerzania się zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, patologii wśród dzieci i młodzieży
Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "SZANSA" ul. Ogrodowskiego 22a, 44-203 Rybnik
tel.: 509 311 531
e-mail: szansarybnik@gmail.com
https://szansa-rybnik.pl
Prowadzenie bezpłatnej specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej
Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr
ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik
e-mail: cdikk@wp.pl
W ramach Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr działa m.in. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Bezpłatna pomoc prawna i bezpłatne poradnictwo obywatelskie Budynek Urzędu Miasta Rybnika,
ul. Rzeczna 8 , 44-200 Rybnik
Zadaniem jest m.in. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia jej świadomości w zakresie przysługujących uprawnień lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu
Stowarzyszenie "17-tka" Osiedle Południe 17B/2, Rybnik
https://www.17-tka.pl/pl
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz pomoc w pokonywaniu sytuacji kryzysowych
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. Miejska 13B, 44-200 Rybnik
tel.: 32 42 40 435
e-mail: orpz.rybnik@op.pl
http://www.orpz.rybnik.pl/
Zapewnia specjalistyczną pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także udzielamy wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej
Stowarzyszenie ,,Podaj dalej” ul. Józefa Lompy 6, 44-253 Rybnik tel. tel.: 507 476 461 Stowarzyszenie pomaga rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wsparcie rzeczowe, materialne, psychologiczne.
Regionalne Stowarzyszenie Pomocy i Inicjatyw Społecznych "STACJA" ul. Św. Maksymiliana 23a lok. 3, 44-207 Rybnik
https://www.stacja.org.pl/
Profilaktyka uzależnień i promowanie trzeźwego stylu życia; organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Stowarzyszenie ,,Oligos” ul. Karłowicza 48, 44-200 Rybnik
https://www.oligos.pl/
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie: działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji obywatelskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, promocji i rozwijania wolontariatu.
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik
dladobra@op.pl
https://www.dladobra.pl/
Naczelną misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów i absolwentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w podejmowaniu samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku;

PSONI Warsztat Terapii Zajęciowej 1 ,,Przystań”

PSONI Warsztat Terapii Zajęciowej 2 ,,Latarnia”

ul. Kościuszki 55, 44-200 Rybnik
psonirybnik@wp.pl
https://psonirybnik.pl/
https://psonirybnik.pl/wtz/
Misją organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia ,,Razem” ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik
tel.: 796 770 425
e-mail: razemrybnik@gmail.com
http://www.stowarzyszenierazem.org.pl/
Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby  niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość.
Fundacja DOBROstka ul. Osiedle Południe 41a/1, 44-253 Rybnik Działalność na rzecz młodzieży i młodych dorosłych; rozwój mediacji i idei sprawiedliwości naprawczej oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych.
Centrum edukacji, diagnozy i terapii Fasolka ul. Lelewela 5, 44-200 Rybnik
tel.: 509 925 021
e-mail: biuro@centrumfasolka.pl
Terapie logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, neurorozwojowe i wiele innych
CognitivaMed Centrum Psychoterapii i Psychiatrii ul. Energetyków 22, 44-200 Rybnik
tel.: 510 061 605
Filia - ul. Miejska 6a/10, 44-200 Rybnik
http://cognitivamed.rybnik.pl/
Centrum Psychoterapii i Psychiatrii CognitivaMed w Rybniku oferuje szeroki zakres usług z obszaru opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Oferta Centrum zawiera psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje lekarzy psychiatrów, terapię par i rodzin, terapię uzależnień, poradnictwo seksuologiczne, poradnictwo wychowawcze, diagnozę i pomoc psychologiczną.
Centrum Terapii „Łąka Wrażliwości” ul. Na Górze 14, 44-200 Rybnik
tel.: 660 016 009
e-mail: kontakt@centrum.terapii.com.pl
https://centrum.terapii.com.pl/
Terapia autyzmu
Terapia pedagogiczna
Terapia psychologiczna
Dogoterapia
TUS
Logopedia
Grupa wsparcia
Konsultacje
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna "Magnolia" ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik
tel.: 797 173 501
tel.: 502 162 365
tel.: 690 515 224
tel.: 503 192 950
e-mail: poradniamagnolia@gmail.com
https://www.poradniamagnolia.pl/
Centrum uzależnień
Wsparcie dla dzieci
Wsparcie dla dorosłychbezpłatna pomoc w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci,terapie uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem e-uzależnień,wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i fizjoterapeutyczne