Projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie"

Projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie" realizowany w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

EFS kolor poziom

Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych.

 

Projekt realizowany jest przez Miasto Rybnik i Szkoły Podstawowe w Rybniku od 1.02.2018 do 31.01.2020.

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach, podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej 19 szkół podstawowych w Rybniku w tym 4 z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoły specjalnej oraz stworzenie możliwości równego dostępu dla 2 226 w tym 1 155 uczniów i 1 071 uczennic do edukacji poza godzinami lekcyjnymi, poprzez realizację w okresie 24 miesięcy, zadań w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym także poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowego.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:
- Szkoła Podstawowa nr 3,
- Szkoła Podstawowa nr 21,
- Szkoła Podstawowa nr 22,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 13,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
- Szkoła Podstawowa nr 13,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,
- Szkoła Podstawowa nr 35,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15.

 

Projekt „Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

 

EFS kolor poziom

Projekt „Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych”

 

Realizuje: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.09.2017-31.08.2019

 

Budżet projektu: 33 320,00 EUR

 

Główne cele projektu:

Projekt "Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych" to projekt dwustronny realizowany pomiędzy szkoła polską i hiszpańską. Zespół Szkół nr 3 w Rybniku w części gimnazjalnej posiada w klasach drugich i trzecich dwie klasy o profilu ogólnym, jedną klasę sportową o profilu piłka nożna oraz jedną klasę integracyjną. Uczniowie polscy są w wieku 14- 16 lat. La Salle La Estrella w San Asensio to niewielka szkoła średnia posiadająca 100 uczniów w wieku 12- 16 lat. Poza przedmiotami ogólnokształcącymi szkoła hiszpańska specjalizuje sie również w nauczaniu uprawy winorośli i hodowli zwierząt.
Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotów przyrodniczych i poprzez jego wdrożenie poprawa wyników nauczania i wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych,, w tym wpływu żywienia na zapobieganie chorobom nowotworowym. Wspólnie chcemy pokazać uczniom, w jaki sposób obliczyć bilans energetyczny dziennej dawki spożycia produktów, jak stworzyć zdrowy jadłospis zawierający wszystkie niezbędne elementy z uwzględnieniem nawyków żywieniowych Polski i Hiszpanii. Projekt ten pozwoli podnieść kompetencje uczniów naszych szkół z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, co zaowocuje lepszymi wynikami na egzaminach zewnętrznych. Wymiana uczniowska wzbogaci słownictwo, sprawi, że młodzież będzie miała kontakt z żywym językiem w codziennych sytuacjach, będzie miała okazję zaznajomić się z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich. Celem projektu jest również poszerzenie umiejętności interpersonalnych, w tym pracy w zespole, zarządzania czasem, korzystania z różnorodnych technik informacyjnych. Naszym celem jest również podniesienie jakości pracy z uczniami. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych będą mieli okazję do zapoznania się z programem nauczania oraz sprawdzonymi technikami i metodami nauczania w krajach partnerskich. Ponadto przy współpracy obu szkół mamy na celu stworzenie innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wypracowane pomoce dydaktyczne, typu dwujęzyczny przewodnik zdrowego odżywiania w formie audiobooka, instruktażowy film do wykorzystania na lekcjach i mini książkę kucharską. Uczniowie poznają również system edukacyjny oraz sposoby nauczania i uczenia się w obu krajach.
Kolejnym celem jest rozwój naszych szkół. Chcemy wzbogacić doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych, współpracy ze szkołami z innych krajów. Projekt ten pomoże nam również promować nasze szkoły w środowisku lokalnym. Zamierzamy zamieszczać na stronach internetowych naszych szkół, facebooku i blogu informacje i materiały dotyczące projektu. Planujemy również spotkania z uczniami szkół podstawowych w celu przeprowadzenia zajęć prozdrowotnych.
Działania realizowane w ramach projektu będą przeprowadzane metodą projektu, prelekcji, zajęć warsztatowych ,zajęć terenowych, będą bazować na innowacyjnych metodach nauczania pozaszkolnego. Szczegółowe działania będą zawierać: przygotowanie i przeprowadzenie lekcji przez uczestników projektu na temat zdrowego odżywiania, prelekcje na temat sposobów odżywiania w danym kraju, warsztaty kulinarne gdzie będzie możliwe porównanie różnic w sposobie odżywiania ze względu na rejon zamieszkiwany przez uczniów biorących udział w projekcie, omówienie kultury nawyków żywieniowych w obu krajach, zajęcia terenowe o sposobie uprawy roślin i żywności ekologicznej, treningi sportowe z udziałem uczniów klas sportowych i trenerów. Następne działanie to omówienie i przygotowanie informacji o profilaktyce antynowotworowej w sposobie żywienia.
W ramach powyższych działań przygotowane zostaną materiały typu scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów w wersji polskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej, materiały do pracy warsztatowej , prezentacje multimedialne,plakaty o tematyce antynowotworowej, ankiety , stworzenie warzywnego ogródka szkolnego, przewodnik w postaci audiobooka, film instruktażowy, mini książka kucharska. Zaplanowaliśmy dwie wizyty robocze mające na celu omówienie i dopracowanie szczegółów harmonogramu, stworzenie planu działania w sytuacjach kryzysowych, ewaluacji i podsumowania działań projektowych. Uczniowie wezmą udział w dwóch wyjazdach do Polski i dwóch wizytach w Hiszpanii aby móc wspólnie opracowywać poszczególne rezultaty projektu i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.
Pragniemy aby działania i rezultaty projektu miały długoterminowy wpływ na uczniów obu szkół, ich rodziny, nauczycieli oraz środowisko lokalne w obu krajach.

 

Koordynator szkolny projektu – Joanna Kozaczuk

Projekt „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”

 

Projekt „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

W ramach projektu zaplanowane są działania skierowane na rzecz wyrównywania szans zawodowych, ekonomicznych i społecznych matek i ojców w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie w mieście żłobka dla 80 dzieci w wieku 1-3 lat przez okres 12 miesięcy. W żłobku zatrudniona będzie także pielęgniarka świadcząca usługi pielęgnacyjne i medyczne oraz logopeda prowadzący zajęcia dla zdiagnozowanych dzieci potrzebujących wsparcia o takim charakterze.

Zaplanowano również zakupy wyposażenia sal dla dzieci, zakup mebli, zabawek, wyposażeniem kuchni i pralni, niezbędnego sprzętu porządkowego.

 

Czas trwania projektu: 2017-12-01 - 2018-12-31

 

Budżet projektu: 1 450 992,00

 

Dofinansowanie z EFS: 1 276 872,96

 

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

Projekt „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz”

 

Projekt „Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Projekt zakłada realizację w ramach operacji typu Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Projekt obejmuje realizację doradztwa zawodowego, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, prowadzenie dedykowanych form wsparcia dla uczniów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, organizacja staży zawodowych dla uczniów. Realizacja wsparcia odbywać się będzie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i w ramach działania Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, jako działanie Poprawa jakości edukacji w w Rybniku prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. Elementem projektu jest także stworzenie w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Czas trwania projektu: 2017-09-01 - 2020-11-29

Budżet projektu: 681 200,00 zł

Dofinansowanie: 647 140,00 zł

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

Projekt „I am here, too!”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.10.2017-30.11.2019

Budżet projektu: 24 205 EUR

Realizowany w ramach: Erasmus + Edukacja szkolna Akcja 2 Partnerstwa strategiczne

 

Główne cele projektu:

- rozwijanie potencjału twórczego i poczucia własnej wartości młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- kształcenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych podczas spotkań z rówieśnikami ze szkół partnerskich,
- wzmacnianie motywacji do nauki przez wprowadzenie nieszablonowych form prowadzenia zajęć,
- poszerzanie umiejętności z zakresu ICT,
- przygotowanie młodzieży do dorosłego życia poprzez udział w różnego typu aktywnościach i formach terapii,

 

Zaplanowane działania:

- „Moje własne drzewko” - sadzenie drzew Erasmusa i przygotowanie filmu dotyczącego ich wzrostu,
- Spotkanie z przyjacielem - sesje on - line z uczniami ze szkół partnerskich,
- Gry - wykorzystanie gier edukacyjnych na zajęciach, wymiana doświadczeń,
- Zajęcia z NVLM V3.0 - zajęcia matematyki z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania,
- Muzykalna Matematyka - lekcje matematyki z wykorzystaniem utworów muzycznych,
- Festiwal przedsiębiorczości - kiermasz wyrobów rękodzieła,
- Piosenka „I am here, too!” - skomponowanie i wspólne wykonanie piosenki projektowej.

.

Koordynator szkolny projektu – Barbara Bauerek-Matloch

Projekt „Staż Twoją szansą na życiowy sukces”

 

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.10.2017 – 30.09.2019

 

Budżet projektu: 147 808,00 EUR

 

Realizowany w ramach: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

 

Projekt „Staż Twoją szansą na życiowy sukces” skierowany jest do uczniów klas 3 technikum w ZSM-E im. Tadeusza Kosciuszki w Rybniku, kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik energetyk, technik elektronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

 

Został napisany w odpowiedzi na potrzeby szkoły jakimi są:
- podniesienie jakości kształcenia
- wsparcie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dla nas jako szkoły priorytetem jest uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu zawodowego zewnętrznego oraz dowartościowanie uczniów z problemami osobistymi. Kolejnym celem jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, regionalny i europejski. Aby to osiągnąć konieczny jest wzrost ich kompetencji naukowo-technicznych, społecznych, obywatelskich, językowych i interpersonalnych. Dzięki miesięcznym pobytom Naszych uczniów w Granadzie (Hiszpania) nabędą oni odpowiednie umiejętności zawodowe, oraz otrzymają szansę by się zmobilizować do bardziej intensywnej pracy, której przyświecać będzie jeden cel: zdobycie solidnego wykształcenia, które poprowadzi ich do osiągnięcia życiowego sukcesu.

 

W 2018 i 2019 - po 29 uczniów w/w zawodów odbędzie 4 tyg. praktyki w firmach hiszpańskich. Uczniowie będą mieli okazję poznania nowoczesnych technologii, nabycia doświadczenia zawodowego, nabędą większą swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim w tym językiem angielskim zawodowym.

 

Staż stworzy uczniom szansę poznania kultury, zwyczajów, rozwinie zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie w nowym otoczeniu, radzenia sobie ze stresem w nowych okolicznościach, nieznanych warunkach, przygotuje ich do osiągnięcia swoich pierwszych, małych sukcesów, a przede wszystkim uchroni ich przed wykluczeniem społecznym.

 

Koordynator szkolny projektu – Anna Buchalik

Projekt „Pięćdziesiątka na start”

 

Projekt „Pięćdziesiątka na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

 

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dzieci w wieku przedszkolnym w nowo wybudowanej placówce - Przedszkole nr 50 w Rybniku, poprzez rozszerzenie oferty przedszkola o 6 nowych oddziałów dla dzieci nieobjętych dotychczas edukacją przedszkolną. Projekt realizowany będzie w ramach RIT Subregion Zachodni jako trwający program zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej opartej na subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji w tym poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznego i prognozowanemu, w perspektywie 3 – letniej, zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie miasta Rybnik.

 

Czas trwania projektu: 2016-09-01 - 2017-08-31

 

Budżet projektu: 420 352,50 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 357 299,62 zł

 

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

Projekt "Praktyka z Mechanikiem – otwiera drzwi do Twojej kariery"

Realizuje: Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017

 

Budżet projektu: 611 485,64 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

 

W latach 2016 i 2017 po 30 uczniów Technikum nr 2 odbyło 4 tygodniowe praktyki w firmach niemieckich i hiszpańskich w celu przygotowania do pracy zawodowej.

 

Aby lepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy, regionalny i europejski, konieczny jest wzrost ich kompetencji kluczowych: naukowo-techniczno-informatycznych, społ.-obywatelskich, językowych, samokształcenia przy wzroście mobilności i współpracy z organizacjami dającymi możliwość zatrudnienia w Europie.

 

Partnerami pośredniczącymi zostali Berlink, oraz Europroyectos Leonardo da Vinci. Organizacje te posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności i były w stanie zorganizować praktyki u odpowiednich pracodawców, u których uczniowie poznali innowacyjne technologie związane z transmisją danych, światłowodami, telefonią komórkową, mechaniką, nowoczesnymi technikami diagnostycznymi, instalacją urządzeń elektrycznych, elektronicznych i energetycznych, programami stosowanymi w grafice komputerowej. Szkoła zapewniła odpowiednie przygotowanie uczniów i ich rodziców do wyjazdu poprzez przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne.

 

Praktyki dały im możliwość poznania innej kultury zawodowej, co jest unikalnym doświadczeniem wyposażającym na przyszłość. Staż zawodowy został udokumentowany przez Europass Mobilność, certyfikatami z organizacji pośredniczącej i ukończeniem przygotowania językowego co wzmocni ich CV i szanse na pracę i przyszłą karierę zawodową.

 

Staż stworzył uczniom szansę poznania kultury, zwyczajów, rozwinął zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w grupie w nowym otoczeniu, radzenia sobie ze stresem w nowych okolicznościach, nieznanych warunkach.

 

W ramach jobshadowing 3 nauczycieli zawodu wyjedzie na tygodniowe staże, które pozwolą im zdobyć nowe doświadczenia i wykorzystać je do pracy z uczniem.

 

Koordynator szkolny projektu: Anna Buchalik