Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika

Urząd Miasta Rybnika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższych miesiącach.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.
  2. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  3. Na stronie internetowej znajdują się filmy nie zawierające audiodeskrypcji z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.
  4. Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
  5. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  6. Na stronie internetowej mogą występować niejasne opisy linków.
  7. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
  8. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.
  9. Na stronie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie zawsze jest o tym ostrzegany.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 9 marca 2023.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Dorota Masłowska, adres poczty elektronicznej bnw@um.rybnik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 43 92 003.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od ul. Bolesława Chrobrego i ul. Miejskiej. Wejście do urzędu od strony ul. Miejskiej (służące do obsługi klientów), z którego masowo korzystają mieszkańcy, znajduje się na poziomie gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich. Kancelaria, służąca jednocześnie za punkt informacyjny, znajduje się po lewej stronie wejścia od ul. Miejskiej. Wejście od ul. Bolesława Chrobrego, prowadzące do zabytkowej części budynku, wymaga pokonania 2 stopni. Brak podjazdu dla wózków. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia biurowe na parterze, pierwszym i drugim piętrze, do których dojeżdża winda. Pomieszczenia na poddaszu nie są dostępne dla klientów na wózkach, ale jest zapewniony dostęp alternatywny.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji w nowej części budynku Urzędu Miasta.
Wszyscy klienci niepełnosprawni mają zapewniony wjazd na dziedziniec przed nową częścią urzędu, tj. od ul. Miejskiej. Jednocześnie przed wejściem od ul. Bolesława Chrobrego, w pasie drogowym, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Pętle indukcyjne znajdują się w Kancelarii Urzędu Miasta oraz na salach obsługi w Wydziale Komunikacji i Wydziale Spraw Obywatelskich. Jednocześnie Urząd Miasta posiada jedną pętlę indukcyjną mobilną.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku natomiast znajdują się oznaczenia kontrastowe.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.
Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Zamkowa 5

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, jedno z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i drugie z drzwiami automatycznymi, obydwa wejścia są z poziomu gruntu. Drzwi automatyczne umożliwiają swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na wszystkie kondygnacje budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Rynek 18

Do budynku prowadzi jedno wejścia ogólnodostępne od strony płyty rynku z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzą trzy stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Rzeczna 8

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne z poziomu gruntu od strony parkingu miejskiego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Drzwi pozwalają na swobodny przejazd wózków. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na pierwszą kondygnację budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny w każdy czwartek, od godz. 15:00 do 17:00 w kancelarii urzędu.

Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 6

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Bolesława Chrobrego z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Do wejścia prowadzi siedem schodów. Brak możliwości przejazdu wózków. W budynku jest winda, nie dojeżdża ona jednak do poziomu z pomieszczeniami biurowymi Urzędu Miasta.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.

 

 • Urząd Miasta Rybnika ul. Kościuszki 17

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od strony ul. Tadeusza Kościuszki z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz. Na tym poziomie usytuowany jest podnośnik dla osób niepełnosprawnych umożliwiający transport na kondygnację budynku na której znajdują się biura Wydziału Spraw Mieszkaniowych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w rybnickim urzędzie miasta w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: email – administracyjny@um.rybnik.pl lub faks - (32) 422 41 24.

Dodatkowo, w 2021 r. 5 pracowników Urzędu Miasta ukończyło I stopień kursu Polskiego Języka Migowego.