Stypendium szkolne 2021/2022

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327 - j.t. ze zmianami),
 • Uchwały nr 625/XXXVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2005 r.

 

W roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2021 r.,

a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 • stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Rybniku;
 • kompletne wnioski uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik należy składać w szkołach (należy dołączyć dokumenty poświadczające osiągane dochody - zaświadczenia, decyzje, wyroki sądowe, oświadczenia itp.) ,
 • w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Rybnik, wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych , niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 - j.t. ze zmianami).

 

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

 • dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wys. 124,00 zł/m-c, 
 • dochód od 130,01 zł do 528,00 zł - stypendium w wys. 99,20 zł/m-c.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Rybnika oraz wychowankom domów dziecka.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach: 

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2021 r.
 2. Internet oraz bilety autobusowe (bilety dla uczniów szkół ponadpodstawowych) - od września do grudnia 2021 r.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 6. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł;
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. zasady ogólne);
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 11. odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

 

Pod oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

 

Pouczenie:

 1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się do pedagoga szkolnego lub bezpośrednio do Wydziału Edukacji UM.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, pod numerem telefonu 32 43 92 282.

Do pobrania: