Stypendium szkolne 2023/2024

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2022 r. poz. 2230 - t.j. ze zmianami),
 • Uchwały nr 625/XXXVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2005 r.

 

W roku szkolnym 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2023 r.,

a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 • stypendium jest skierowane dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych w Rybniku;
 • kompletne wnioski uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik należy składać w szkołach (należy dołączyć dokumenty poświadczające osiągane dochody - zaświadczenia, decyzje, wyroki sądowe, oświadczenia itp.) ,
 • w przypadku szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Rybnik, wnioski należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje również uczniom z Ukrainy na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), który daje możliwość przyznania stypendium szkolnego dzieciom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny. Stypendium jest przyznawane na takich samych zasadach, jak dla uczniów z Polski. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wersji polsko-ukraińskiej jest dostępny u pedagogów szkolnych oraz w Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika, ul. Zamkowa 5 (pokój nr 3).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 - t.j.).

 

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

 • dochód od 0 zł do 130,00 zł - stypendium w wys. 124,00 zł/m-c, 
 • dochód od 130,01 zł do 600,00 zł - stypendium w wys. 99,20 zł/m-c.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Rybnika oraz wychowankom domów dziecka.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
 2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne, wg. katalogu wydatków podlegających refundacji.

 

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach: 

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od czerwca do grudnia 2023 r.
 2. Internet oraz bilety autobusowe (bilety dla uczniów szkół ponadpodstawowych) - od września do grudnia 2023 r.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 6. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł;
 9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. zasady ogólne);
 10. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
 11. odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

 

Pod oświadczeniami konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

 

Pouczenie:

 1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź, klęska żywiołowa lub nagła ciężka choroba. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, należy zgłosić się do pedagoga szkolnego lub bezpośrednio do Centrum Edukacji i Kultury UM.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika, pod numerem telefonu 32 43 92 282.

Do pobrania: