Projekt „Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku”

Realizuje: Zespół Szkół Technicznych

 

Czas trwania projektu: 31.12.2016-30.06.2018

 

Budżet projektu: 760 332,56 zł

 

Realizowany w ramach: PO WER Kształcenie i szkolenia zawodowe - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego, społecznego i zawodowego oraz konkurencyjności na rynku pracy, co zwiększy szansę uczestników projketu na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

 

Wszystkie działania ukierunkowane są głównie na:
- wzmocnienie potencjału osobistego i społecznego poprzez wzięcie udziału w poradnictwie międzykulturowym, poradnictwie psychologicznym, spotkaniach z doradcą zawodowym przygotowujących do staży zagranicznych,
- wzmocnienie potencjału zawodowego poprzez wzięcie udziału w kursach językowych,
- wzmocnienie konkurencyjności na ryku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych.

 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 3 o specjalizacji informatyka, mechatronika , urządzenia i systemy energii odnawialnej oraz absolwenci ww. kierunków, razem 75 osób.

 

Do głównych działań projektu będzie należało:
- wyłonienie i wielostronne przygotowanie uczestników projektu,
- przygotowanie i sprawdzenie miejsca odbywania staży zagranicznych,
- przeprowadzenie staży w kraju partnera projektu w 2 turach w ciągu 2 lat,
- monitorowanie, popularyzacja i ewaluacja projektu na poszczególnych etapach realizacji.

 

Przewidywane rezultaty:
Program zwiększy atrakcyjność kształcenia poprzez stworzenie uczniom i absolwentom możliwości odbycia stażu zagranicznego. Efektami takich działań będzie poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawodowych. Staż zagraniczny przygotuje uczniów i absolwentów do pracy w środowisku wielokulturowym, umożliwi wymianę doświadczeń, polepszy ich umiejętności adaptacyjne oraz podniesie kompetencje społeczne. W celu pełnej kontroli nad efektywnością odbywanego stażu będzie na bieżąco monitorowana dokumentacja stażu. Ocena i opinia opiekuna stażu będzie stanowiła formalne podsumowanie zdobytych przez uczniów i absolwentów doświadczeń i wiedzy.

 

Potencjalne korzyści długoterminowe:
- objęcie aktywizacją zawodową, społeczną oraz międzykulturową 75 uczestników projektu,
- wzrost konkurencyjności uczniów i absolwentów na rynku pracy w regionie,
- wzrost świadomości międzykulturowej uczniów i absolwentów,
- wzrost aktywności i kreatywności nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie,
- poznanie nowych technologii dające szansę na wprowadzenie innowacji do zakładów pracy w regionie,
- nawiązanie trwałej współpracy miedzy liderem a partnerami projektu.

Koordynator szkolny projektu: Grażyna Kohut