Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Rybnik

 

Oś priorytetowy 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie
11. 1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny
Termin realizacji projektu 01.07.2022- 31.03.2023
Wartość całkowita 397 941,18 zł
Dofinansowanie 358 147,06 zł
Wkład własny 39 794,12 zł.

Projekt zakłada realizację działań w ramach operacji wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy w trybie nadzwyczajnym, typu ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla dzieci i młodzieży ukraińskiej przybywającej w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących podlegających pod Miasto Rybnik. Projekt zakłada realizację kursów języka polskiego, dodatkowo wsparcie pomocy nauczyciela w 3 szkołach, w których funkcjonują klasy obejmujące uczniów ukraińskich. Projekt zakłada wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia języka polskiego w szkole, w celu podnoszenia jakości edukacji i wyrównania szans edukacyjnych.

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego minimum 216 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących podlegających pod Miasto Rybnik w okresie od lipca 2022 r. do marca 2023 r. poprzez realizację kursów języka polskiego wzmacniając ich poczucie pewności siebie, budowania tożsamości i inkluzji w polską społeczność oraz zwiększając możliwości edukacyjne podczas nauki w szkole według założeń polskiego programu. Ponadto w ramach projektu zaplanowano sfinansowanie kosztów zatrudnienia pomocy nauczyciela wspierających asymilację uczniów ukraińskich w szkołach polskich, w okresie wrzesień 2022- marzec 2023 r.