Projekt „Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian.”

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

 

Czas trwania projektu: 01.09.2016 – 31.08.2018

 

Budżet projektu: 28 963 euro

 

Realizowany w ramach: Erasmus+ Edukacja szkolna - Akacja 1. Mobilność edukacyjna

 

Projekt "Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki i wzmocnienie jej potencjału poprzez rozwój kompetencji liderów zmian" powstał w oparciu o analizę najważniejszych potrzeb związanych z rozwojem placówki. Uczestnikami projektu jest 13 nauczycieli i członków kadry zarządzającej placówką - liderów zmian w placówce.

 

Cele projektu obejmują:
1) rozwój koncepcji zdobywania i przekazywania wiedzy: poprawa wyników nauczania w zakresie przedmiotów podstawowych, wzrost kompetencji kluczowych i społecznych uczniów z uwzględnieniem osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wytworzenie lub pozyskanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, zwiększenie efektywności wykorzystania TIK, wzrost motywacji uczniów do nauki i nauczycieli do pracy.
2) wzmocnienie potencjału placówki (polepszenie identyfikacji uczniów i nauczycieli ze szkołą jako miejscem nauki i pracy, integracja nauczycieli i kadry zarządzającej, wzmocnienie potencjału europejskiego placówki, poprawa umiejętności językowych, międzykulturowych i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych).

 

W projekcie zostanie wykorzystana metodologia oparta na zdobywaniu przez kadrę zarządzającą i nauczycieli wiedzy poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i obserwację pracy na podobnych stanowiskach (job shadowing). Mobilności zostaną przeprowadzone bezpośrednio w firmach szkoleniowych i w szkołach będących liderami innowacyjności, co wyraża się w tytule projektu.

 

Rezultatem projektu będzie nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji metodyczno - dydaktycznych, rozszerzenie zakresu stosowanych metod nauczania, wprowadzenie nowych form pracy i nowych pomocy dydaktycznych oraz skupienie procesu nauki na uczniu.

 

Projekt wpłynie na organizację pracy placówki poprzez wzmocnienie jej potencjału i konkurencyjności.

 

W perspektywie długoterminowej projekt stworzy placówce drogę do realizacji trwałych rozwiązań w najbardziej palących kwestiach: kształceniu w zakresie przedmiotów podstawowych oraz rozwoju umiejętności społecznych.

 

Koordynator szkolny projektu: Lucjan Zaporowski

 

E ZSzP4 rollup