Projekt „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3”

 

Projekt „Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs

W ramach projektu zaplanowane są działania skierowane na rzecz wyrównywania szans zawodowych, ekonomicznych i społecznych matek i ojców w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie w mieście żłobka dla 80 dzieci w wieku 1-3 lat przez okres 12 miesięcy. W żłobku zatrudniona będzie także pielęgniarka świadcząca usługi pielęgnacyjne i medyczne oraz logopeda prowadzący zajęcia dla zdiagnozowanych dzieci potrzebujących wsparcia o takim charakterze.

Zaplanowano również zakupy wyposażenia sal dla dzieci, zakup mebli, zabawek, wyposażeniem kuchni i pralni, niezbędnego sprzętu porządkowego.

 

Czas trwania projektu: 2017-12-01 - 2018-12-31

 

Budżet projektu: 1 450 992,00

 

Dofinansowanie z EFS: 1 276 872,96

 

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika