Projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie"

Projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie" realizowany w ramach Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami w tym w Przedszkolu nr 25, w Przedszkolu Specjalnym nr 48 w SOSW i Przedszkolu nr 49 w SZSP, w Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 oraz nr 39 w Rybniku zwiększając ich udział w specjalistycznych terapiach, zajęciach usprawniających i ułatwiających komunikację oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie niwelowania dysfunkcji oraz rozwijania kompetencji społecznych poprzez udział w aktywnościach korekcyjno-kompensacyjnych poszerzających standardową ofertę edukacyjną w przedszkolach.

W celu projektu mieści się także oferta dydaktyczna dla kadry pedagogicznej zaplanowano studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz wsparcie psychologiczne rodziców/opiekunów.

Dla dzieci zaplanowano różnorodne zajęcia wspierające:
- stymulacja polisensoryczna,
- fizjoterapia,
- alternatywne formy komunikacji,
- animaloterapia w tym hipoterapia, dogoterapia,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia metodą Weroniki Sherborne,
- zajęcia metodą Hallwick (na basenie),
- logopedia,
- terapia ręki,
- rehabilitacja ruchowa,
- integracja ruchowa,
- socjoterapia/terapia zaburzeń zachowania i terapia psychologiczna,
- gimnastyka korekcyjna,
- arteterapia,
- snoezelen (Sala doświadczenia świata),
- hydroterpia,
- terapia biofeedback.

Projekt zakłada realizację projektu RIT Subregion Zachodniego w ramach operacji typu podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych i wzbogacających pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach w tym w placówce specjalnej i przedszkolach integracyjnych oraz rozszerzenie oferty tych placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieciz niepełnosprawnościami w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Ponadto projekt zakłada wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o dodatkowe specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne w przedszkolach.

Okres realizacji 1 września 2018- 31 sierpnia 2019

Wartość projektu 512 166,66 zł

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami do pobrania TUTAJ

 

EFS kolor poziom rgb