Projekt „Pięćdziesiątka na start”

 

Projekt „Pięćdziesiątka na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

 

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dzieci w wieku przedszkolnym w nowo wybudowanej placówce - Przedszkole nr 50 w Rybniku, poprzez rozszerzenie oferty przedszkola o 6 nowych oddziałów dla dzieci nieobjętych dotychczas edukacją przedszkolną. Projekt realizowany będzie w ramach RIT Subregion Zachodni jako trwający program zapewnienia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej opartej na subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji w tym poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznego i prognozowanemu, w perspektywie 3 – letniej, zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie miasta Rybnik.

 

Czas trwania projektu: 2016-09-01 - 2017-08-31

 

Budżet projektu: 420 352,50 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 357 299,62 zł

 

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika