logo

Projekt "e-Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego"

logo

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu podniesienie efektywności i jakości systemu kształcenia. Organizowane są kursy przygotowujące nauczycieli do tworzenia e-szkoleń oraz prowadzenia kształcenia zawodowego i ustawicznego na odległość.

 

72 Nauczycieli biorących udział w projekcie uczestniczy w szkoleniu stacjonarnym oraz e-learningowym, zapewniono im także stały mentoring oraz dostęp do platformy e-learningowej. Projekt realizowany jest od listopada 2008 do końca roku 2009. Obecnie trwa druga tura szkoleń, w której uczestniczy 24 beneficjentów. Od września rozpoczynamy kolejną turę. Już teraz zapraszamy do udziału nauczycieli kształcenia zawodowego i ustawicznego.

 

Administratorem „e-Nauczyciela” jest Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – CKUoP, gdzie można uzyskać więcej informacji i zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie.

 

plakat
cil3_logo

Projekt "Polsko czeskie igraszki kulinarne". Praktyki zawodowe

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku we współpracy ze szkołą średnią z Ostravy – Hrabůvki (Středni škola společného stravováni).

 

Będą w nim brali udział uczniowie technikum gastronomicznego obydwu szkół.

 

Głównym celem projektu jest odbycie praktyki w zawodzie kucharz zgodnie z obowiązującym programem nauczania, co pozwoli na wymianę doświadczeń i umiejętności gastronomicznych.

 

Realizacja praktyk będzie miała miejsce w polskich i czeskich restauracjach.

 

Termin realizacji projektu: 01.03.2010 - 30.09.2010 r.

 

Budżet projektu: 30 000 EUR
w tym
dofinansowanie z Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 500 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa: 3 000 EUR
wkład własny gminy: 1 500 EUR

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod mottem "Przekraczamy granice".

 

cil3_logo

Projekt "System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce".

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Rybniku we współpracy ze szkołą średnią z Bohumina.

 

Biorą w nim brali udział uczniowie technikum ekonomicznego obydwu szkół.

 

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z systemem podatkowym, który obowiązuje w Polsce i w Czechach oraz zapoznanie się z procedurą zakładania własnej firmy w obu krajach, a także rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami.

 

Realizacja projektu odbywa się przez wspólne działania (seminaria, warsztaty, konkursy, wycieczki integracyjne itp.) zamiennie w Polsce i w Czechach.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2009 - 30.06.2010 r.

 

Budżet projektu: 19 341,00 EUR
w tym
dofinansowanie z Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 439,85 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa: 1 934,10 EUR
wkład własny gminy: 967,05 EUR

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod mottem "Przekraczamy granice".

 

Logo

Projekt "Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni".

Projekt pt. „Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni” , którego realizatorem jest Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku ma na celu uświadomienie bliskości granicy polsko-czeskiej i konieczności współpracy transgranicznej. Planuje się zniesienie negatywnych stereotypów, szczególnie wśród osób starszych identyfikujących tereny pogranicza jako obszary górnicze o niskiej atrakcyjności turystycznej, zniesienie bariery językowej oraz zwiększenie zainteresowania życiem codziennym i kulturą mieszkańców obu regionów.

 

Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami po obu stronach granicy i zwiększenie przepływu informacji w dziedzinach historii, kultury, tradycji i turystyki poprzez stworzenie filmu o regionie z dubbingiem i napisami,który zostanie zaprezentowany w partnerskich szkołach i w telewizji regionalnej przy udziale przedstawicieli obu szkół i władz miast.

 

Przewidziane są warsztaty filmowe, językowe i informatyczne. W celu integracji społeczności lokalnych przewidziana jest organizacja różnego rodzaju imprez, jak na przykład Konkursu Piosenki Czeskiej i Polskiej, wystawy fotograficznej czy wigilii,podczas której zostaną zaprezentowane tradycyjne potrawy wigilijne.

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2008 r.- 30.06.2009 r.

 

Budżet projektu: 11 682,00 EUR
w tym
dofinansowanie z Europejskego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 929,70 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa: 1 168,20 EUR
wkład własny: 584,10 EUR

Logo

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod mottem "Przekraczamy granice".

Zarządzenia Prezydenta Miasta

ZARZĄDZENIE 431/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne

 

ZARZĄDZENIE 291/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019.

 

ZARZĄDZENIE 730/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych

 

ZARZĄDZENIE 236/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 688/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

 

ZARZĄDZENIE NR 816/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 

ZARZĄDZENIE 292/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)

ZARZĄDZENIE 4/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 3 stycznia 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 783/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE NR 681/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 8 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia rozliczeń Miasta Rybnika z tytułu podatku od towarów i usług

 

ZARZĄDZENIE 660/ 2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 października 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik.
Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 385/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa

 

ZARZĄDZENIE 578/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 października 2015 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 207/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik

 

ZARZĄDZENIE 149/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 marca 2015 r.w sprawie wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia do pobrania TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE 625/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 

ZARZĄDZENIE NR 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

ZARZĄDZENIE NR 195/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 17.04.2014r w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika.

Załączniki do zarządzenia do pobraniatutaj

 

ZARZĄDZENIE 628/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik

 

ZARZĄDZENIE NR 467/2011 r. PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: ustalenia godzin, w jakich będą odbywać się zajęcia z zakresu podstawy programowej w przedszkolach oraz przyjęcia minimalnej liczby dzieci w grupie przedszkolnej, dla której wydłuża się czas pracy tej grupy

ZARZĄDZENIE NR 436/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia  24 sierpnia 2011 r. w sprawie : ustalenia optymalnej liczby uczniów w oddziale dla danego typu szkoły

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 14.03.2011 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 62/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.02.2011 r. w sprawie dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą Zarządowi Transportu Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika.

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych miasta

ZARZĄDZENIE NR 62/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18.02.2011 r. W sprawie: dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą Zarządowi Transportu Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika.

 

ZARZĄDZENIE NR 299/2010 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu miasta Rybnika oraz ze środków innych samorządowych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 441/2009 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia  27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego oraz przekazywania inwentarza i dokumentacji w przypadku zmiany dyrektora lub likwidacji szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci

Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci 

 

 

 

 

I. BEZPIECZNY PIERWSZAK

Bezpieczny pierwszakRealizowany we współpracy z Policją i Strażą Miejską 

 

Program skierowany jest do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i ma na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią.

Spotkania w ramach tegorocznej edycji Programu odbywać się będą w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, za wyjątkiem szkół ujętych w poz. 10 do 13, gdzie prelekcje przeprowadzone zostaną w szkołach.

Spotkanie trwać będzie ok 1 godziny.

 

lp. data godzina Szkołailość klas godzina Szkoła ilość klas  
1 6.10.2011 9.oo Szkoła Społeczna 11.oo   Spotkanie w KMP
2 13.10.2011 9.oo

SP nr 34

2 klasy

11.oo

SP nr 34

2 klasy

Spotkanie w KMP
3 20.10.2011 9.oo

SP nr 32

2 klasy

11.oo

SP nr 28

2 klasy

Spotkanie w KMP
4 27.10.2011 9.oo

SP nr 27

2 klasy

11.oo

SP nr 21

2 klasy

Spotkanie w KMP
5 3.11.2011 9.oo

SP nr 35

2 klasy

11.oo

SP nr 20

2 klasy

Spotkanie w KMP
6 10.11.2011 9.oo

SP nr 19

2 klasy

11.oo

SP nr 15

2 klasy

Spotkanie w KMP
7 17.11.2011 9.oo

SP nr 16

2 klasy

11.oo

SP nr 16

2 klasy

Spotkanie w KMP
8 24.11.2011 9.oo

SP nr 11

2 klasy

11.oo

SP nr 11

2 klasy

Spotkanie w KMP
9 1.12.2011 9.oo

ZSzP nr 2

2 klasy

11.oo

ZSzP nr 3

2 klasy

Spotkanie w KMP
10 8.12.2011 9.oo

ZSzP nr 1

1 klasa

11.oo

ZSzP nr 4

2 klasy

Spotkanie w szkole
11 15.12.2011 9.oo

SP nr 24

2 klasy

11.oo

SP nr 22

2 klasy

Spotkanie w szkole
12 22.12.2011 9.oo

SP nr 18

5 klas

11.oo

SP nr 12

2 klasy

Spotkanie w szkole
13 5.01.2012 9.oo

SP nr 3

3 klasy

11.oo

SP nr 2

3 klasy

Spotkanie w szkole
14 12.01.2012 9.oo

SP nr 13

2 klasy

11.oo

SP nr 6

2 klasy

Spotkanie w KMP
15 19.01.2012 9.oo

SP nr 5

2 klasy

11.oo

SP nr 5

1 klasa

Spotkanie w KMP
16 26.01.2012 9.oo

SP nr 1

2 klasy

11.oo

SP nr 1

1 klasa

Spotkanie w KMP
17 16.02.2012 9.oo   11.oo    
18 23.02.2012 9.oo   11.oo    
19 1.03.2012 9.oo   11.oo    
20 8.03.2011 9.oo   11.oo    

 

Galeria zdjęć z podsumowania I edycji akcji "Bezpieczny Pierwszak"

 

II. BEZPIECZNY ROWERZYSTA

 

Bezpieczny rowerzystaModuł ten ma na celu głównie działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym  rowerzystów.

 

W ciągu roku szkolnego w ramach wychowania komunikacyjnego odbywać się będą szkolenia uczniów klas IV szkół podstawowych 2 zakresie karty rowerowej.

W maju 2009 r. zostaną zorganizowane egzaminy na kartę rowerową przy udziale policjantów Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Każdy uczeń, który zda z wynikiem pozytywnym egzamin otrzyma odblaskowe elementy do oklejenia roweru lub ubioru.

Szkoły najbardziej zaangażowane w promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów (udział w projekcie „Bezpieczny Pierwszak”, „Bezpieczny Rowerzysta”, II Rejonowym Konkursie Plastycznym, dodatkowe działania podjęte z własnej inicjatywy, szczególe zaangażowanie) otrzymają nagrody rzeczowe – pierwsze 3 miejsca

 

 

III.  ZDROWO JEM

 

Zdrowo jemW dniu 7 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta zainicjował akcję „Zdrowo jem” w ramach prowadzonego w naszym Mieście programu „Rybnik bezpiecznym miastem dla dzieci”. Celem akcji jest stworzenie w szkołach warunków ku temu, aby uczniowie prowadzili zdrowy styl życia oparty na zasadach prawidłowego odżywiania m. in. poprzez propagowanie na lekcjach wychowawczych, biologii, przyrody zasad zdrowego odżywiania oraz przede wszystkim przez wycofanie ze sklepików szkolnych tzw. „niezdrowej żywności”. 

 

Do udziału w akcji zaproszone zostały wszystkie rybnickie szkoły, które prowadzą lub zamierzają prowadzić szkolne sklepiki, począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

 

Przystępując do akcji dyrektor szkoły zobowiązany jest do zawarcia z ajentem sklepiku umowy zawierającej klauzulę wskazującą jaka żywność może być sprzedawana na terenie szkoły oraz które produkty spożywcze są zabronione. W zamian dyrektor może obniżyć wysokość opłaty za najem o 30-50%.

 

Zgodnie z regulaminem akcji w sklepikach należy umożliwić uczniom dostęp do produktów spożywczych zalecanych przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a sklepiki prowadzące działalność w zakresie przygotowania i sprzedaży kanapek oraz artykułów spożywczych luzem muszą spełniać określone wymagania sanitarne. Ponadto długość przerwy lekcyjnej na drugie śniadanie powinna umożliwić spokojne spożycie posiłku. Na lekcjach wychowawczych powinny być przeprowadzane pogadanki na temat racjonalnego odżywiania, a na terenie szkoły powinny znajdować się tablice informacyjne na temat zdrowego odżywiania się.

 

Na chwilę obecną do akcji przystąpiły:
• Szkoła Podstawowa nr 1,
• Szkoła Podstawowa nr 3,
• Szkoła Podstawowa nr 13,
• Szkoła Podstawowa nr 18,
• Szkoła Podstawowa nr 20,
• Szkoła Podstawowa nr 21, 
• Szkoła Podstawowa nr 34, 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,
• Gimnazjum nr 1,
• Gimnazjum nr 4,
• Gimnazjum nr 12,
• Zespół Szkół nr 4,
• IV Liceum Ogólnokształcące,
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych,
• Zespół Szkół Technicznych.

 

Ze względu na brak odpowiedniego zaplecza w niektórych szkołach program będzie wprowadzany częściowo, natomiast w kilku placówkach nadal trwają rozmowy z ajentami w celu wprowadzenia programu.

 

Regulamin

Dokumenty w Załącznikach nr 1 oraz nr 2 zostały opracowane dla Miasta Stołecznego Warszawy w ramach kampanii "Wiem co jem"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

W ramach programu we wszystkich szkołach podstawowych przeprowadzony został cykl prelekcji na temat racjonalnego żywienia prowadzonych przez studentów Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego działających w Kole Naukowym.

 

 

Od bieżącego roku szkolnego 2009/2010 rząd wprowadza do szkół program „Owoce w szkole”. Jego celem jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. W Polsce budżet programu wynosi 12,2 mln EUR w tym 3 mln EUR pochodzi ze środków krajowych oraz 9,2 mln EUR z budżetu UE.

 

W ramach programu uczniowie szkół podstawowych klas I-III będą otrzymywać za darmo porcje owocowo – warzywne. Do wyboru będą owoce i warzywa: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka papryka, ogórki oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.

 

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmują Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego. 

 

W Rybniku do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe

 

 

 IV. BEZPIECZNIE MIESZKAM

 
Bezpiecznie mieszkamW ostatnich tygodniach października 2009 r. uczniowie ZSB uczestniczyli w akcji „Bezpiecznie mieszkam” organizowanej przez miejscowych strażaków. Około 30 uczniów rybnickiej ”budowlanki” razem ze strażakami i kominiarzami odwiedziło około 80  domów w rejonie, by ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniami  jakie niesie ze sobą czad i zatrucia tlenkiem węgla.

 

Dla uczniów była to świetna możliwość zdobycia umiejętności praktycznych. Po wcześniejszym przeszkoleniu przez kominiarzy uczniowie pod opieką strażaków sprawdzali drożność wentylacji w mieszkaniach, informowali jak bezpiecznie użytkować piece węglowe lub gazowe, mierzyli przepływ powietrza anemometrem, sprawdzali prawidłowość podłączeń pieców grzewczych do komina. Po przeprowadzonych tak oględzinach informowali mieszkańców o zauważonych nieprawidłowościach i przestrzegali przed ewentualnymi zagrożeniami.

 

Pracownicy Straży Pożarnej podkreślają jak ważne są tego typu akcje, gdyż niestety co roku w naszym mieście dochodzi do tragicznych wypadków spowodowanych zatruciem czadem.

 

Ideą akcji było, aby przeszkoleni uczniowie mogli swoją wiedzę przekazywać  młodszym kolegom i mieszkańcom miasta. Na podstawie doświadczeń i umiejętności jakich nabyli podczas trwania akcji, zostanie przygotowana przez nich edukacyjna prezentacja multimedialna. Ma być ona zaprezentowana uczniom szkół gimnazjalnych. Następnie na jej podstawie przygotowany zostanie konkurs międzyszkolny.

 

Wszystkie te działania zmierzają do tego aby w różnoraki i ciekawy sposób promować, nie tylko wśród dorosłych, ale także młodzieży, wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego montażu i użytkowania pieców grzewczych.

Gimnazja

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku 
ul. Cmentarna 1
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 23 688
fax: 032 42 23 688
e-mail: gim1ryb1@wp.pl
strona www: g1.miastorybnik.pl
dyrektor: Mirosława Ćwięczek
więcej informacji w tym statut: http://g01.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
ul. Grunwaldzka 18
44-217 Rybnik - Nowiny Maroko
tel: 032 42 21 840, 42 40 589
fax: 032 42 21 840

e-mail: zss.rybnik@gmail.com
strona www: http://g2rybnik.eu/ 
dyrektor: Marek Stojko
więcej informacji w tym statut: http://g02.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca
ul. Śląska 18a
44-206 Rybnik - Chwałowice
tel: 032 42 27 117
fax: 032 42 27 117
e-mail: gimn3@poczta.onet.pl
strona  www: www.rybnik.pl/gimnazjum3
dyrektor: Ryszard Kras
więcej informacji w tym statut: http://g03.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rybniku
ul. Rybacka 55
44-207 Rybnik - Rybnicka Kuźnia
tel: 032 43 96 363
fax: 032 42 29 453
e-mail: gim4kr@poczta.onet.pl
strona www: www.gimnazjum4.info
dyrektor: Krystyna Fizia
więcej informacji w tym statut: http://g04.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera
ul. Żurawia 8
44-253 Rybnik - Boguszowice Osiedle
tel: 032 42 20 220, 42 14 104
fax: 032 42 20 220
e-mail: gim5ryb@poczta.onet.pl
strona www: http://www.gimnazjum5rybnik.edupage.org
dyrektor: Gabriela Chraboł
więcej informacji w tym statut: http://g05.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik - Maroko-Nowiny
tel: 032 42 27 081
fax: 032 42 27 081
e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
strona www: http://www.zs3.rybnik.pl/
dyrektor: Paweł Kaszyca
więcej informacji w tym statut: http://zs3.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
ul. Sztolniowa 29b
44-251 Rybnik - Boguszowice Stare
tel: 032 42 18 228
fax: 032 42 18 228
e-mail: g7_rybnik@poczta.fm
strona www: www.g7.edu.pl
dyrektor: Krzysztof Zaik
więcej informacji w tym statut: http://g07.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II
ul. Karola Miarki 74
44-203 Rybnik - Ligota-Ligocka Kuźnia
tel: 032 42 23 538
fax: 032 42 23 538
e-mail: g10ryb_dyr@op.pl
strona www: www.g10rybnik.pl
dyrektor: Mariola Kostecka
więcej informacji w tym statut: http://g10.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera
ul. Józefa Rymera 24a
44-270 Rybnik - Niedobczyce
tel: 032 42 11 630
fax: 032 42 11 630
e-mail: szkola@zs5rybnik.pl
strona www: www.zs5rybnik.pl 
dyrektor: Aleksander Pojda
więcej informacji w tym statut: http://zs5.bip.edukacja.rybnik.eu/

 

Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu
ul. Sportowa 52
44-273 Rybnik - Niewiadom
tel: 032 42 59 715
fax: 032 42 59 530
e-mail: gimrybnik@poczta.onet.pl
strona www: http://g12.rybnik.pl/
dyrektor: Sylwia Benauer
więcej informacji w tym statut: http://g12.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum nr 13 im. Jan III Sobieskiego
ul. Kręta 20
44-274 Rybnik - Radziejów
tel: 032 42 50 554
fax: 032 42 50 554
e-mail: gim13rybnik@interia.pl
strona www: www.rybnik.pl/g13
dyrektor: Justyna Rusin
więcej informacji w tym statut: http://g13.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 17 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 22 787
fax: 032 42 21 121
e-mail: lo1@um.rybnik.pl
strona www: http://www.zs1.rybnik.pl
dyrektor: Tadeusz Chrószcz
więcej informacji w tym statut: http://zs1.bip.edukacja.rybnik.eu

 

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Zespole Szkół nr 2
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 21 229
fax: 032 42 39 546
e-mail: iilo@rsi.pl
strona www: www.2lo.rybnik.pl
dyrektor: Maria Malinowska
więcej informacji w tym statut: http://zs2.bip.edukacja.rybnik.eu