Projekt "Trafić w sedno - czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy"

Projekt realizowany w ramach priorytetu, IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Czas realizacji to 13 miesięcy.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku oraz zwiększenia szans na rynku pracy uczestników i uczestniczek projektu poprzez opracowanie i wdrożenie do realizacji programu rozwoju szkoły.

Zgodnie z „zasadą równych szans kobiet i mężczyzn” co najmniej 7% uczestniczek w projekcie stanowią uczennice. Projektem zostanie objęta młodzież jak i członkowie Rady Pedagogicznej. Zadania w projekcie są kompleksowym programem rozwoju szkoły i obejmuje swoim zakresem:

 • utworzenie punktu doradztwa zawodowego,
 • warsztaty dla uczestników i uczestniczek zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie obsługi programów komputerowych,
 • wyposażenie 220 uczniów w kompetencje, wymagane przez pracodawców poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i kwalifikacyjnych,
 • rozwój kompetencji informatycznych i językowych,
 • podniesienie jakości norm etycznych i zachowania,
 • utworzenie „Centrum Monitoringu Praktyk”
 • wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu jakości w biznesie przeprowadzenie uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistą rynku pracy
 • wzrost efektywności zarządzania szkołą, procesem edukacyjnym i uproszczenie procedur kontaktu z rodzicami poprzez wprowadzenie pilotażowego programu „Dziennik elektroniczny dla ZSB”
 • wszystkie działania są zgodne z wytycznymi dot. równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do działań

Suma dofinansowanie to 557 098,05 zł, a środki przeznaczone na wdrożenie dziennika elektronicznego to 29 000 zł.

 

W ramach priorytetów horyzontalnych projekt obejmuje swoją tematyką:

 • Podniesienie kompetencji uczestników i uczestniczek oraz członków Rady Pedagogicznej.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Dostępność wszystkich zainteresowanych do działań projektu.
 • Wpływ realizacji projektu na rozwój postaw przedsiębiorczych, wykorzystanie NT.

 

cil3_logo

Projekt "Z sąsiadem za pan brat"

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 28 w Rybniku – Kamieniu we współpracy z czeską szkołą w Opavie (Základní škola Ilji Hurníka) – ma na celu wzajemne poznanie regionu, tradycji, obyczajów i historii poprzez organizowanie wspólnych działań: imprez turystycznych, edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Ponadto dążyć będziemy do wskazania różnic i podobieństw obu grup uczestniczących w projekcie przy jednoczesnym eliminowaniu stereotypów i antagonizmów społecznych.

 

W ramach współpracy odbędą się: warsztaty rękodzieła, warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne, wizyty studyjne, zawody sportowe, gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie, „Szkoła w naturze”, maraton talentów i biesiada śląska.

 

Realizacja projektu obejmuje następujące kategorie działań:
• Nasze bajki i legendy
• Poznajemy swoje kraje (wycieczki fakultatywne, „Szkoła w naturze”)
• Obyczaje na wesoło
• Maraton Talentów
• Uczymy się języka czeskiego
• Dokumentowanie naszych działań

 

Produktami końcowymi realizowanego wspólnie projektu będą:
• Pamiątkowy album ze zdjęciami i opisem realizowanych działań
• Kalendarz ze słownikiem polsko-czeskim (słownictwo związane z tematyką spotkań projektowych)
• Spektakl teatralny „Z sąsiadem za pan brat”
• Strona internetowa dokumentująca realizację projektu

 

Termin realizacji projektu:  październik 2010 – marzec 2012 (18 miesięcy)

 

Budżet projektu: 25 658,52 EUR
w tym:
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 21 809,74 EUR
dofinansowanie z budżetu państwa: 2 565,85 EUR
wkład własny gminy: 1 282,93 EUR

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa pod mottem "Przekraczamy granice".

"Po rozum do głowy" Szkolny program wyrównywania szans edukacyjnych

Celem ogólnym projektu jest podniesienie  w okresie 10 m-cy realizacji projektu szans edukacyjnych wśród 180 uczniów/uczennic (100 dziewczyn i 80 chłopców) Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach. Uczniowie ze względu na specyfikę środowiskową mają utrudniony dostęp do zajęć pozwalających rozwijać umiejętności sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym. Zamierzyliśmy zatem dać uczniom możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć. Grupą docelową będą uczniowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wychowujący się w rodzinach dysfunkcyjnych. Docelowa grupa obejmuje 80% uczniów gimnazjum. Kolejnym celem jest wyrobienie u uczniów strategii efektywnego uczenia się oraz wypracowanie postaw ułatwiających samokształcenie. Konieczna jest zatem pomoc uświadomieniu uczniom potrzeby systematycznej nauki. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły to kolejny punkt, który znalazł się w projekcie. Da to szkole szansę na poprawę wizerunku, przez co łatwiej będzie realizować zadania edukacyjne. Ze względu na to, że przy planowaniu projektu założyliśmy równy dostęp do zajęć zarówno przez chłopców jak i dziewczęta  wzrost chcemy poszerzyć wiedzę wśród nauczycieli i uczniów z zakresu równości płci.

 

Projekt "Bardziej aktywni - bardziej sprawni"

Projekt realizowany przez Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projektem zostanie objętych 65 uczniów i uczennic Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  oraz ich rodzice.
 

W ramach projektu będą realizowane:

• Zajęcia specjalistyczne
- logopedia
 - komunikacja alternatywna
 - rehabilitacja ruchowa
 - korekcja wad postawy
 - integracja sensoryczna
 - zajęcia kompensacyjno wyrównawcze

• Zajęcia rozwijające zainteresowania osób niepełnosprawnych
- kółko teatralno-muzyczne
- kółko plastyczne
- kółko informatyczne
- zajęcia sportowe
- zajęcia gospodarstwa domowego

• Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne
- Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- dogoterapia
- „Akademia Dobrego Wychowania”

• Zajęcia przygotowujące rodziców do współdziałania i wspierania dzieci w rozwoju
- warsztaty dot. problemów wychowawczych
- „Warsztaty dla taty”

 

Projekt realizowany w ramach POKL 9.1.2.

 

Okres realizacji: 03.01.2011 - 31.12.2012

 

Budżet projektu: 676 816,50 zł

Informacje

............................................................................................................................

28 września 2012r. w auli Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej 19 odbył się Miejski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szkolnego Związku Sportowego w Rybniku. Podczas obrad delegaci zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności 2008-2012, które przedstawił Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rybniku pan Stefan Adamczyk. Zostało przedstawione również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Złożono również ustępującemu Prezesowi, panu Stefanowi Adamczykowi, podziękowania za długoletnią działalność i kierowanie Szkolnym Związkiem Sportowym w Rybniku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do władz Miejskiego SZS w skład  Zarządu weszli:

 

Zarząd
Grażyna Szulik - Prezes
Aleksander Pojda - Wiceprezes
Marcin Kowalczyk - Wiceprezes
Rafał Chwastek
Małgorzata Dudek
Michał Kowalczyk-Kudziarz
Krzysztof Kucjas
Jarosław Salamon
Wojciech Szymczak

Komisja Rewizyjna
Jacek Szulik - Przewodniczący
Izabela Delong-Michałowska
Grzegorz Szulik

Podczas obrad zostali wybrani również delegaci na XV Wojewódzki Zjazd ŚlSZS:
1.    Katarzyna Androsz
2.    Aleksander Pojda
3.    Grażyna Szulik

Zjazd odbył się 17 listopada 2012r. w hotelu Katowice. Rejon Rybnik reprezentowali delegaci wybrani na Miejskim Zjeździe oraz pani Urszula Grzonka i pan Stefan Adamczyk.
Delegacji XV Wojewódzkiego Zjazdu wysłuchali sprawozdań z działalności w latach 2008-2012 Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego i Komisji Rewizyjnej. Dyskutowali nad zadaniami realizowanymi przez ŚlSZS oraz nową rzeczywistością sportu szkolnego.
Został bardzo uroczyście pożegnany ustępujący Prezes pan Jan Nowakowski, długoletni działacz i animator szkolnego sportu. W wyniku przeprowadzonych wyborów do nowych władz i delegatów na XV Krajowy Zjazd SZS pani Urszula Grzonka będzie reprezentowała Śląski Szkolny Związek Sportowy na Zjeździe w Warszawie 8 grudnia 2012r.

Projekt "Odkrywam samodzielność"

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych skierowany jest do uczniów Szkóły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy. Głównym celem projektu jest wsparcie beneficjentów  z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez zapewnienie im dodatkowej opieki psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego oraz zajęć rozwijających i usprawniających,  a także ułatwienie rodzicom tych uczniów przystosowania się do sytuacji usamodzielniania niepełnosprawnych dzieci poprzez prowadzenie dla nich zajęć psychologiczno- pedagogicznych.
Projekt został zaakceptowany do realizacji w ramach  priorytetu IX POKL poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych. 

 

Budżet projektu: 360 925 zł.

Projekty szkolne

"Mogę ja, możesz ty - możemy MY" - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

www.projektsp1.eu

 

"Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca" - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej

www.projektazymut.pl

 

"Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość" - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej

www.jasnyhoryzont.pl 

 

"Nasze przedszkole - nasza bajka" - Przedszkole nr 9

www.przedszkolewbajce.pl 

 

"Trafić w sedno - czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki współczesnego rynku pracy" - Zespół Szkół Budowlanych

www.traficwsedno.strefa.pl

 

"Odkrywam samodzielność" - Zespół Szkół Specjalnych

www.odkrywamsamodzielnosc.pl

 

"Klucz do biznesu" - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

kluczdobiznesu.zsme.pl

 

"Zawód z pasją" - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

zawodzpasja.zsme.pl

 

„Mój wybór - moja przyszłość" - Gimnazjum nr 10 w Rybniku

www.g10rybnik.pl/mojwybor

Projekt "Mogę ja, możesz ty - możemy my"

Projekt realizowany w ramach POKL 9.1.2. przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku skierowany jest do 390 jej uczniów. Dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. W czasie 24 miesięcy trwania projektu przeprowadzonych zostanie 5460 godzin zajęć i terapii (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, zajęcia rozwijające wiedze i umiejętności – o charakterze artystycznym i kulturowym, zajęcia sportowe, zajęcia o charakterze psychologiczno- pedagogicznym, terapia uczniów z wykorzystaniem aparatu EEG Biofeetback), a także wycieczki edukacyjne.

 

Budżet projektu 469 225,00

Projekt "Nasze przedszkole - nasza bajka"

Projekt realizowany przez Przedszkole nr 9 w ramach POKL 9.1.1 ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 170 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez wydłużenie czasu pracy, organizację dodatkowej grupy weekendowej oraz prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów. Czas trwania – 24 miesiące. W ramach projektu zaplanowano wydłużenie czasu pracy o 3 godziny tygodniowo (1 oddział), dodatkowe zajęcia – 15 godzin tygodniowo, warsztaty w Cechu Rzemiosł Różnych dla 4-6-latków, dodatkowe wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla dzieci o specjalnych potrzebach, powstanie oddziału weekendowego dla 25 dzieci nie objętych edukacją przedszkolną, powstanie portalu rodzinnego wspierającego rozwój dzieci przy udziale rodziców, warsztaty wyjazdowe, 4 festyny rodzinne oraz 2 konferencje.

 

Budżet projektu: 577 984,60 zł.