Oświata w liczbach 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 235 uczniów, w tym do: 

- 38 przedszkoli – 4735 dzieci, w 201 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)
- 27 szkół podstawowych – 7544 uczniów, w 360 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
- 16 gimnazjów – 3584 uczniów, w 150 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne)
- 5 liceów ogólnokształcących – 2020 uczniów, w 66 oddziałach,
- 1 liceum profilowane – 22 uczniów, w 1 oddziale,
- 5 techników – 3106 uczniów, w 106 oddziałach,
- 6 zasadniczych szkół zawodowych – 660 uczniów, w 27 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 45 uczniów, w 9 oddziałach
- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 130 uczniów, w 4 oddziałach,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 72 uczniów, w 4 oddziałach,
- 4 technika uzupełniające – 317 uczniów, w 12 oddziałach.

Ponadto działa:
129 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (42 grup)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (46 grupy dla uczniów klas wielozawodowych oraz 6 grup kursów kwalifikacyjnych)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (2 grupy)

W Rybniku jest prowadzonych:

- 13 klas sportowych w szkołach podstawowych, 12 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
- 6 oddziałów integracyjnych w przedszkolach, 13 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:
- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 300 etatów w tym:
- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 849, w tym
- stażystów – 36 (co stanowi 2% ogółu nauczycieli)
- kontraktowych – 207 (co stanowi 11% ogółu nauczycieli)
- mianowanych – 437 (co stanowi 24% ogółu nauczycieli)
- dyplomowanych – 1 169 (co stanowi 63% ogółu nauczycieli)
- liczba etatów administracji i obsługi – 986 etatów

 

Raport o stanie oświaty 2013