Rybnicka Rada Seniorów


Sylwetki kandydatów do Rybnickiej Rady SeniorówWYBORY DO RYBNICKIEJ RADY SENIORÓW

 

Działając na podstawie Uchwały nr 667/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiej Rady Seniorów Prezydent Miasta Rybnika informuję:

W skład Rady Seniorów wchodzi 15 radnych seniorów, w tym:
1) 9 przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Rybnika,
2) 3 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Rybnika,
3) 3 osoby wskazane przez Radę Miasta Rybnika.

 

Osoby, o których mowa w pkt 1) wybrane zostaną na spotkaniu z Prezydentem Miasta Rybnika.

 

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:


1. Kandydatów na radnych seniorów mogą zgłaszać organizacje działające na rzecz osób starszych. Działalność na rzecz osób starszych powinny wynikać ze statutu.
2. Kandydaci na radnych seniorów muszą być mieszkańcami Rybnika i mieć ukończone 65 lat na dzień wyboru (tj. 8 września 2014 r.)
3. Każda organizacja ma prawo zgłosić maksymalnie 2 kandydatów. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Zgłoszenie podpisuje osoba, która zgodnie ze statutem ma prawo reprezentować organizację wobec osób trzecich. 
5. Zgłoszenie zawierające opis sylwetki kandydata wraz z wyciągiem ze statutu potwierdzającym działalność na rzecz osób starszych oraz wskazującym osoby uprawnione do podpisywania dokumentów w imieniu organizacji należy złożyć w kancelarii UM Rybnika do dnia 7 lipca 2014 r.
6. Sylwetki kandydatów można poznać na stronie internetowej https://www.edukacja.rybnik.eu/ w terminie od 14 lipca – 8 września 2014 r.

 

II. SPOTKANIE WYBORCZE

 

1. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 8 września 2014 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Św. Józefa 30, godz. 15.00.
2. Wybory są bezpośrednie i tajne. 
3. Czynne prawo wyborcze w zakresie osób przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Rybnika, która ukończyła 65 rok życia i jest obecna na spotkaniu.
4. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkanie wraz z dokumentem, który umożliwi weryfikację czynnego prawa wyborczego (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
5. Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głosowania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności a następnie zostanie mu wydana karta do głosowania.
6. Przedstawienie zasad głosowania. Każdy uprawniony do głosowania może wskazać maksymalnie 9 kandydatów na radnych seniorów poprzez zaznaczenie X na karcie do głosowania. W przypadku zaznaczenia większej liczby osób głos jest nieważny.
7. Głosy wrzucane są do urny oraz urny pomocniczej. Po zamknięciu głosowania komisja skrutacyjna przystępuje do zliczania głosów.
8. Ogłoszenie wyników – za wybranych uważa się 9 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą listę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie

 

Zgłoszenie kandydata na radnego seniora w wyborach do Rybnickiej Rady Seniorów

 


UCHWAŁA NR 628/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Seniorów

 

UCHWAŁA NR 667/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów