Strona główna

Zespół Szkół Technicznych

W  dniu 15 maja 2008r. w Urzędzie Miasta Rybnik odbyło się spotkanie Prezydenta Adama Fudalego, wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn i dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Grażyny Kohut.

Zarządzenia Prezydenta Miasta

ZARZĄDZENIE 431/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne

 

ZARZĄDZENIE 291/2019 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019.

 

ZARZĄDZENIE 730/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 października 2018 r. w sprawie umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych

 

ZARZĄDZENIE 236/2018 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 688/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

 

ZARZĄDZENIE NR 816/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 

ZARZĄDZENIE 292/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)

ZARZĄDZENIE 4/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 3 stycznia 2017 r. w sprawie przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika i planów finansowych za 2016 rok w podziale na dzielnice Miasta, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 783/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE NR 681/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 8 listopada 2016 r. w sprawie wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia rozliczeń Miasta Rybnika z tytułu podatku od towarów i usług

 

ZARZĄDZENIE 660/ 2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z 27 października 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik.
Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 385/2016 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania tytułu Rybnickiego Prymusa

 

ZARZĄDZENIE 578/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 12 października 2015 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika

Załączniki do zarządzenia do pobrania tutaj

 

ZARZĄDZENIE 207/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik

 

ZARZĄDZENIE 149/2015 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 marca 2015 r.w sprawie wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2 do Zarządzenia do pobrania TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE 625/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

 

ZARZĄDZENIE NR 528/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 października 2014 r. w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

ZARZĄDZENIE NR 195/2014 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 17.04.2014r w sprawie: wprowadzenia zasad postępowania w sprawach zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika.

Załączniki do zarządzenia do pobraniatutaj

 

ZARZĄDZENIE 628/2013 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik

 

ZARZĄDZENIE NR 82/2012 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29.02.2012 r. w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali komunalnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Rybnik

 

ZARZĄDZENIE NR 467/2011 r. PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: ustalenia godzin, w jakich będą odbywać się zajęcia z zakresu podstawy programowej w przedszkolach oraz przyjęcia minimalnej liczby dzieci w grupie przedszkolnej, dla której wydłuża się czas pracy tej grupy

ZARZĄDZENIE NR 436/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia  24 sierpnia 2011 r. w sprawie : ustalenia optymalnej liczby uczniów w oddziale dla danego typu szkoły

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 14.03.2011 r. W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 62/2011 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16.02.2011 r. w sprawie dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą Zarządowi Transportu Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika.

 

ZARZĄDZENIE NR 79/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie racjonalnej gospodarki pieniężnej jednostek budżetowych miasta

ZARZĄDZENIE NR 62/2011 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 18.02.2011 r. W sprawie: dojazdu do placówek oświatowych komunikacją podległą Zarządowi Transportu Zbiorowego, na terenie Miasta Rybnika.

 

ZARZĄDZENIE NR 299/2010 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu miasta Rybnika oraz ze środków innych samorządowych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 441/2009 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia  27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego oraz przekazywania inwentarza i dokumentacji w przypadku zmiany dyrektora lub likwidacji szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

PROJEKTY UNIJNE

ZREALIZOWANE