Opodatkowanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku pragnie poinformować o konsekwencjach podatkowych zmiany art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr256 poz. 2572 ze zm.) w zakresie opodatkowania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, która nastąpiła z dniem 1 lutego 2009 r.

 

projekt_lo

"Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole ..."

"Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów” to kolejny projekt o budżecie 1 241 630,00 zł, na który Miasto Rybnik pozyskało środki w ramach POKL 9.1.2.

 

projekt_sp

"Szkoła dobrych pomysłów"

Miasto Rybnik pozyskało środki w wysokości 2 554 970,00 zł  na realizację projektu dla 26 szkół podstawowych z Rybnika „SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW” w ramach POKL 9.1.2. Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych przez 24 miesiące.

zalacznik_2

Projekt "Dodajcie nam skrzydeł" - podrywa się do lotu

Ruszył  projekt „Dodajcie nam skrzydeł”, którego głównym celem jest szeroko rozumiana aktywizacja społeczna i zawodowa  osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniami w ramach  projektu zostaną objęci uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

"Dodajcie nam skrzydeł"

W listopadzie rusza projekt „Dodajcie nam skrzydeł”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który potrwa 24 miesiące  do października 2011 roku.

Projekt zarządzenia

Projekt zarządzenia w sprawie : ogłoszenia konkursu i powołania komisji ds. przyznania tytułu Rybnickiego Prymusa za rok szkolny 2009/2010

Program rządowy "Radosna szkoła"

Rada Ministrów przyjęła program rządowy "Radosna szkoła", który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.