Uchwały Rady Miasta

Uchwała nr 201/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (pdf, 278 KB)

Uchwała nr 200/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród (pdf, 383 KB)

Uchwała nr 190/XIV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Miasto Rybnik oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (pdf, 145 KB)

Uchwała nr 175/XIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (pdf, 198 KB)

Uchwała nr 151/XII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 111/VIII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 (pdf, 96 KB)

Uchwała nr 119/X/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (pdf, 100 KB)

Uchwała nr 112/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 780/XLIX/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (pdf, 172 KB)

Uchwała nr 111/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2019 (pdf, 96 KB)

Uchwała nr 805/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (pdf, 90 KB)

Uchwała nr 780/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej (pdf, 346 KB)

Uchwała nr 688/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 (pdf, 96 KB)

Uchwała nr 658/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (pdf, 106 KB)

Uchwała nr 514/XXXIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (pdf, 435 KB)

Uchwała nr 761/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Miasta Rybnika (pdf, 92 KB)

Uchwała nr 493/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (doc, 32 KB)

Uchwała 360/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 296/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik  (doc, 31 KB)

Uchwała 296/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik (doc, 52 KB)

Uchwała Nr 201/XIV/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad przyznawania stypendium dla najlepszych uczniów rybnickich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zwanego „Stypendium Prezydenta Miasta Rybnika” (doc, 41 KB)

Uchwała 625/XXXVIII/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2005 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Rybnika (doc, 139 KB)