Oświata w liczbach 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 068 uczniów, w tym do:

- 38 przedszkoli – 4169 dzieci, w 185 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne)

- 27 szkół podstawowych – 8764 uczniów, w 430 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne), w tym pierwszoklasistów – 2021 uczniów, w 93 oddziałach

- 16 gimnazjów – 3366 uczniów, w 151 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),

- 5 liceów ogólnokształcących – 1805 uczniów, w 62 oddziałach,

- 5 techników – 3084 uczniów, w 108 oddziałach,

- 5 zasadniczych szkół zawodowych – 566 uczniów, w 21 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),

- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 53 uczniów, w 10 oddziałach,

- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 127 uczniów, w 5 oddziałach,

- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 87 uczniów, w 5 oddziałach,

- 4 oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla 32 wychowanków.

 

Ponadto działa:

- Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda”.

 

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;

- Centrum Kształcenia Praktycznego,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat.

 

W Rybniku jest prowadzonych:

- 16 klas sportowych w szkołach podstawowych, 11 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 4 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum,
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum,
- 3 oddziały integracyjne w przedszkolach, 19 w szkołach podstawowych, 9 w gimnazjach i 1 w liceum ogólnokształcącym.

 

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 413 etatów,

- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 895 osób w tym:

  - stażystów – 51 (co stanowi 2,7 % ogółu nauczycieli),
  - kontraktowych – 194 (co stanowi 10,2 % ogółu nauczycieli),
  - mianowanych – 376 (co stanowi 19,8 % ogółu nauczycieli),
  - dyplomowanych – 1 274 (co stanowi 67,2 % ogółu nauczycieli),
-liczba etatów administracji i obsługi – 1016 etatów.