Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Działając na podstawie uchwały nr 770/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu oraz uchwały 945/LIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu Prezydent Miasta Rybnika oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 705/2022 z dnia 8 września 2022 r. informuję:

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą przedstawiciele młodzieży, w tym:

 1.  2 przedstawicieli uczniów, którzy są mieszkańcami Miasta i uczą się w szkołach średnich poza Miastem,
 2.  2 mandaty dla każdej szkoły średniej stacjonarnej działającej na terenie Miasta, która zadeklarowała gotowość przeprowadzenia wyboru radnych i do której uczęszcza więcej niż 100 uczniów,
 3.  1 mandat dla każdej szkoły średniej stacjonarnej działającej na terenie Miasta, która zadeklarowała gotowość przeprowadzenia wyboru radnych i do której uczęszcza mniej niż 100 uczniów.

Osoby, o których mowa w pkt. 1 wybrane zostaną podczas głosowania w Urzędzie Miasta Rybnika w dniu 29 września 2022 r. Dla pozostałych wybory odbędą się w szkole, którą kandydaci reprezentują.

 1.  Zgłaszanie kandydatów:

  1. Kandydatów na radnych młodzieżowy mogą zgłaszać samorządy uczniowskie lub min 10 wyborców podpisanych na liście poparcia dla danego kandydata. Poparcia może udzielić każda osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze.
  2. Kandydaci na radnych młodzieżowych muszą być uczniami szkół średnich na terenie Rybnika lub mieszkańcami miasta Rybnika uczącymi się w szkołach średnich poza miastem.
  3. Wzór zgłoszenia zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  4. Zgłoszenie zawierające opis kandydata należy dostarczyć lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika: ul. Zamkowa 5 pok 3, 44-200 Rybnik lub złożyć w kancelarii Urzędu,
   w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2022 r.
  5. Z opisem kandydatów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika www.edukacja.rybnik.eu w terminie od 27-28 września 2022 r.
 2. Spotkanie wyborcze:

  1. Spotkanie wyborcze odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w sali 13 Urzędu Miasta Rybnika budynek ul. Zamkowa 5 w godzinach od 14.00 do 17.00.
  2. Wybory są bezpośrednie i tajne.
  3. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Rybnika, która i jest obecna na spotkaniu.
  4. Osoby chcące głosować proszone są o przybycie na miejsce spotkania wraz z dokumentem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
  5. Przy wejściu na salę każdy uczestnik spotkania uprawniony do głosowania poproszony zostanie o podpisanie się na liście obecności, a następnie zostanie mu wydana karta do głosowania.
  6. Każdy uprawniony do głosowania może wskazać maksymalnie 2 kandydatów na radnych poprzez zaznaczenie X na karcie do głosowania. W przypadku zaznaczenia większej liczby osób głos jest nieważny.
  7. Głosy wrzucane są do urny. Po zamknięciu głosowania komisja skrutacyjna przystępuje do zliczania głosów.
  8. Za wybranych uważa się 2 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. W przypadku kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów przeprowadzona zostanie druga tura wyborów.
  9. Informacja o terminie drugiej tury wyborów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Rybnika www.edukacja.rybnik.eu
  10. Informacja o wynikach przeprowadzonych wyborów zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzonych wyborów, w sposób wskazany w pkt 9.

 

Zgłoszenie kandydata do MRM uczącego się poza Rybnikiem (rtf, 131)KB

Zgoda na kandydaturę (rtf, 115 KB)