Zasady rekrutacji uczniów do szkół na rok szkolny 2019/2020

W 2019 r. odbędą się dwie odrębne rekrutacje dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół średnich.

Rekrutacja dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej do szkół ponadpodstawowych.
Rekrutacja dla absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych.
Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów będą się uczyć w osobnych klasach, zgodnie z odrębnymi podstawami programowymi.
Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej.

ETAP - wybór oddziałów i szkół

od 13 maja do 25 czerwca

Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w wybranych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie klas tych szkół! Klasę, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Kolejność klasy jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół.
Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły! Najlepiej stosować następujące zasady:

  1. Pierwsza szkoła, to szkoła marzeń.
  2. Druga szkoła, to szkoła racjonalna.
  3. Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek.

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia itd.

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście pozycji na liście preferencji, to wcale nie jest zbyt dużo…

Kolejność na liście preferencji, to jest rzecz święta!!!

Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie ani też przez „system”.

Należy dobrze przemyśleć kolejność, gdyż z tej drogi nie ma już odwrotu…

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany do jakiegoś oddziału, to oznacza, że wskazane oddziały powyżej były dla niego niedostępne a odziały poniżej nie są brane pod uwagę!

Na stronie internetowej znajduje się pełny informator dla kandydatów o wszystkich szkołach z terenu województwa śląskiego.

ETAP - składanie podań wraz z dokumentami do szkoły pierwszego wyboru

do dnia 25 czerwca

Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.
Nie trzeba wcześniej dostarczać podań do klas dwujęzycznych i sportowych.

ETAP - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej

od 23 maja do 31 maja

Jeżeli kandydat na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazał oddział np. dwujęzyczny, sportowy, mistrzostwa sportowego, to zobowiązany jest stawić się na sprawdzian kompetencji językowych /próbę sprawności fizycznej!!!

ETAP - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 21 czerwca do 25 czerwca

Kandydaci wpisują w systemie naborowym swoje oceny, osiągnięcia i wyniki egzaminu zewnętrznego. Następnie dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca

ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 16 lipca do 24 lipca

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

Nie licz na nabór uzupełniający!!! Oferta nie będzie już taka bogata, gdyż wszystkie popularne szkoły będą zapełnione po pierwszym naborze…

 

Do pobrania:

Prezentacja dla szkół podwójny nabór (PDF)

Zapraszamy do pobrania i lektury bezpłatnego poradnika dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” autorstwa eksperta firmy VULCAN. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl