Tytuł "Szkoły uczącej się" dla Gimnazjum nr 5 im. W. Webera

Wszyscy chcemy, żeby nasza szkoła była lepsza - tak brzmi jedno z haseł programu SUS – Szkoła ucząca się, który został opracowany we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w Rybniku przystąpiło do tego programu w roku szkolnym 2004/ 2005. Dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele uznali, że pomoże to w podniesieniu jakości pracy szkoły, zacieśnieniu współpracy z rodzicami i zbudowaniu lepszego obrazu gimnazjum wśród lokalnej społeczności.

 

Na początku przeprowadzono badania ankietowe i analizy dokumentacji szkolnej, aby ustalić cele, które przede wszystkim należy osiągnąć, aby rzeczywiście rozwijać się, lepiej uczyć i wychowywać młodzież. Wybrano następujące cele: nauczyciele realizują wspólnie ustalone działania, aby skutecznie zwalczać problemy wychowawcze, szkoła dba o to, aby rodzice byli na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci, języki obce są nauczane skutecznie, a uczniowie mają dostęp do zajęć pozalekcyjnych, aby dobrze przygotować się do konkursów i egzaminów.

 

Aby osiągnąć powyższe cele, organizowano w szkole dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, konkursy szkolne, kółka zainteresowań, imprezy, częste konsultacje i szkolenia dla rodziców, konferencje szkoleniowe i warsztaty dla grona pedagogicznego. Zaangażowanie i praca nauczycieli przyniosły oczekiwane efekty. Udało się zachęcić młodzież do udziału w zajęciach, kółkach i konkursach. Dla wielu uczniów była to szansa na poprawę wyników nauczania, osiągnięcie sukcesów, zbudowanie wiary w siebie i swe możliwości. Rodzice mogli bardziej zaangażować się w życie szkoły oraz wspierać działania nauczycieli. Nauczyciele monitorowali rezultaty swych działań, postawili na pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

 

21 maja 2008 roku w Gimnazjum nr 5 został zorganizowany panel koleżeński. Wzięli w nim udział przedstawiciele innych szkół należących do Klubu SUS, którzy oceniali rybnicką placówkę, atmosferę panującą wśród jej uczniów i pracowników, sposób realizacji wybranych celów. Odbyły się lekcje otwarte, spotkania z Dyrekcją, ze szkolnym samorządem, rodzicami i nauczycielami. Na koniec dyskutowano nad rozwiązaniami, jakie zastosowano, wdrażając procedury SUS. Po zakończonym panelu uczestnicy programu uznali, że Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera w efektywny sposób pracowało nad postawionymi sobie celami, co dało wymierne efekty. Gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły uczącej się, ważny trzy lata.

 

Zdjęcie 1

 

Zdjęcie 2