Rybnicka szkoła przyszłości

 

„Rybnicka szkoła przyszłości” to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze śląskimi gminami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.

 

W Rybniku projekt obejmuje wszystkie 27 szkół podstawowych. Jego realizacja będzie trwała od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

 

Kwota, jaką Miasto Rybnik pozyskało na realizację projektu wynosi ponad 2 mln zł.

 

Projekt ma na celu podniesienie poziomu procesu nauczania w klasach I-III rybnickich szkół podstawowych, z głównym naciskiem na jego indywidualizację, poprzez realizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, rozwijających), specjalistycznych (dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, komunikacji społecznej), specjalistycznych zajęć terapeutycznych (hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia) oraz sportowo - korekcyjnych. Zajęcia te będą dodatkowo wsparte pomocami dydaktycznymi oraz materiałami edukacyjnymi, zakupionymi w ramach projektu.