Rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik

Od 22 lutego do 10 marca br. dostępna będzie witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl . Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.
Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

O czym rodzice powinni pamiętać?

 • Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
 • Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
 • Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
 • Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
 • Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może także zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2020 roku.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:

 1. kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
 2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
 3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
 4. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
 5. kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
 6. kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

 

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest 4950 miejsc, przy czym do naboru będzie dostępnych ok 1500 miejsc gdyż pozostałe będą już zajęte przez dzieci kontynuujące edukację przedszkolną.

 

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!