Projekt „Zawód z przyszłością”

Projekt „Zawód z przyszłością” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

 

W projekcie weźmie udział 100 uczniów i uczennic klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum nr 2 kształcących się w zawodach: technik elektronik, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik teleinformatyk oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i poprawa jakości kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. T. Kościuszki w Rybniku, za pomocą dostosowania form kształcenia Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, za pomocą dostosowania form kształcenia do potrzeb i oczekiwań pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą i przygotowujących uczniów pod własne zasoby kadrowe, celem ułatwienia uczestnikom i uczestniczkom projektu dostępu do zatrudnienia.

W ramach projektu przewidziane są:
- doradztwo zawodowe dla uczniów i uczennic,
- kółka zainteresowań połączone z e-lerningiem, („Kolor i efekty specjalne w fotografii i filmie”, „Programowanie gier 3D w środowisku obiektowym”, „Programowanie w języku PHP”),
- zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w kwalifikacjach,
- współpraca z uczelniami wyższymi (warsztaty na Politechnice Śląskiej i Wojskowej Akademii Technicznej),
- kursy certyfikowane (Uprawnienie elektryczne SEP, Kurs maszynisty, kurs CISCO CCNA Routing and switching, kurs „Podstawy sensoryki”, kurs spawacz MIG/MAG,
- staże w zakładach pracy dla uczniów i uczennic,
- wizyty studyjne dla uczniów (Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, PKP Cargo),
- doposażenie pracowni zawodowych (w tym nowa pracowania komputerowa dla grafików),
- szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.

 

Czas trwania projektu: 1.09.2016 – 31.08.2019

 

Budżet projektu: 804 814,98 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 764 574,23 zł

 

EFS poziom