Projekt “Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia ”

Realizuje: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Czas trwania projektu: 1.10.2019 - 31.03.2021

Budżet projektu: 82 062,97 zł

Realizowany w ramach: PO WER Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej

 

Projekt "Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Rybniku ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły i efektów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych, podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły oraz zbudowanie sieci współpracy nauczycieli celem stworzenia wspólnych działań międzynarodowych w przyszłości. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży, pozwoli na efektywne wykorzystanie narzędzi z których obsługą dzisiejsza młodzież nie ma najmniejszych problemów.

Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych pomoże zbudować sieć współpracy nauczycieli z wielu szkół i na tej bazie aplikowanie w kolejnych latach w projektach programu Erasmus+ (i nie tylko).
 Nauczyciele podczas kursów podniosą swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim i francuskim oraz potwierdzą - poprzez uzyskane certyfikaty - swoją gotowość do pełniejszego zaangażowania się w inicjatywy europejskie w przyszłości.

Uczestnikami projektu będzie 9 nauczycieli zainteresowanych swoim rozwojem w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji (już komunikujących się w języku roboczym wybranych szkoleń), podniesienia kompetencji miękkich oraz potwierdzenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Zrealizują one łącznie 9 mobilności celem odbycia: 5 szkoleń (5 uczestników) oraz 2 wyjazdów (4 uczestników) celem poznania pracy na na danym stanowisku przez obserwację w szkole hiszpańskiej i łotewskiej.

Celem projektu jest osiągnięcie następujących efektów:
- promocja dokształcania i edukacji przez całe życie jako jeden z priorytetów Komisji Europejskiej (jak i naszego projektu),
- wyrównanie szans polskich nauczycieli na europejskim rynku pracy,
- zapoznanie z realnym środowiskiem pracy w Unii Europejskiej,
- zwiększenie szans nauczycieli na lokalnym rynku pracy poprzez międzynarodowe doświadczenia i kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe,
- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- zapoznanie z efektywnymi metodami nauczania kodowania i robotyki małych dzieci,
- zapoznanie z nowymi metodami pracy i narzędziami, sposobami rozwiązywania problemów i w ten sposób zwiększenie kreatywności nauczycieli oraz uczniów,
- porównanie rozwiązań metodycznych i edukacyjnych stosowanych w naszej szkole i szkołach dzielących się swoją wiedzą podczas job shadowing,
- rozwój umiejętności językowych ogólnych jak i zawodowych związanych z nauczanym przedmiotem,
- motywacja do dalszego rozwoju rozwoju osobistego nauczycieli.

Projekt będzie szansą dla samej szkoły na potwierdzenie jakości kształcenia, metod pracy, wypracowanych programów nauczania a poprzez udział w projekcie szkoła zdobędzie nowe doświadczenia tym zakresie.

 

Koordynator szkolny projektu: Bogumiła Michalewska