Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik”

Projekt „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

 

Projekt obejmuje działania na rzecz wyrównywania szans zawodowych i społecznych matek i ojców w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie w mieście Rybnik 4 punktów opieki dziennej. Projekt poprzez uruchomienie i finansowanie 4 punktów opieki bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 pozwalając tym samym na swobodę wyborów zawodowych rodziców, zapobiegając segmentacji lokalnego rynku pracy i poszerzając perspektywę przyciągania do miasta Rybnika młodych osób.

 

Czas trwania projektu: 1.04.2016 – 31.10.2017

Budżet projektu: 211 989,00 zł

Dofinansowanie z EFS: 186 550,32 zł

Realizuje: Urząd Miasta Rybnika

 

EFS poziom