Projekt „Przedszkole równych szans”

 

Projekt „Przedszkole równych szans” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Projekt dedykowany jest 40 dzieciom niepełnosprawnym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Adresatami projektu są wychowankowie Przedszkola nr 48 w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkola nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Przedszkola nr 17 oraz Przedszkola nr 39.

Projekt zakłada podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Mowa o takich kompetencjach, które wzbogacają pracę dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kursy: terapia ręki, muzykoterapia, biofeedback, terapia SI, surdopedagogika, język migowy).

Projekt ma służyć też rozszerzeniu oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Mowa o takich zajęciach jak: dogoterapia, hipoterapia, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, fizykoterapia, terapia ręki, terapia biofeedback, relaksacja.

Projekt zakłada ponadto zakup materiałów do zajęć, wyposażenia pracowni a także „sali doświadczeń świata” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Czas trwania projektu: 1.10.2016 – 30.10.2017

 

Budżet projektu: 302 581,65 zł

 

Dofinansowanie z EFS: 257 194,40 zł

 

EFS poziom