Oświata w liczbach 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 228 uczniów, w tym do:

 

- 38 przedszkoli – 4630 dzieci, w 199 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
- 27 szkół podstawowych – 8143 uczniów, w 400 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne),
- 16 gimnazjów – 3380 uczniów, w 145 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),
- 5 liceów ogólnokształcących – 1889 uczniów, w 62 oddziałach,
- 5 techników – 3124 uczniów, w 105 oddziałach,
- 5 zasadniczych szkół zawodowych – 650 uczniów, w 24 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 52 uczniów, w 9 oddziałach,
- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 153 uczniów, w 5 oddziałach,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 76 uczniów, w 4 oddziałach,
- 3 technika uzupełniające – 131 uczniów, w 6 oddziałach.

Ponadto działa:
Młodzieżowy Dom Kultury oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Zespół Przygoda”.

 

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego, 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat.

 

W Rybniku jest prowadzonych:
- 17 klas sportowych w szkołach podstawowych, 10 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum,
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 18 oddziałów dwujęzycznych w liceum,
- 4 oddziały integracyjne w przedszkolach, 15 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.

 

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:
- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 391 etatów w tym:
- stażystów – 55,9 (co stanowi 2, 3 % ogółu nauczycieli),
- kontraktowych – 240,4 (co stanowi 9,2 % ogółu nauczycieli),
- mianowanych – 519,6 (co stanowi 21,7 % ogółu nauczycieli),
- dyplomowanych – 1 565,7 (co stanowi 65,5 % ogółu nauczycieli),
- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 856 osób,
- liczba etatów administracji i obsługi – 987 etatów.