Oświata w liczbach 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 22 563 uczniów, w tym do:
 
- 38 przedszkoli – 4379 dzieci, w 183 oddziałach, (w tym dwa przedszkola specjalne),
- 27 szkół podstawowych – 7535 uczniów, w 357 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne),
- 16 gimnazjów – 3816 uczniów, w 160 oddziałach, (w tym trzy szkoły specjalne),
- 5 liceów ogólnokształcących – 2159 uczniów, w 70 oddziałach,
- 1 liceum profilowane – 52 uczniów, w 2 oddziałach,
- 5 techników – 3013 uczniów, w 105 oddziałach,
- 6 zasadniczych szkół zawodowych – 721 uczniów, w 28 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna),
- 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 50 uczniów, w 9 oddziałach,
- 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 65 uczniów, w 3 oddziałach,
- 2 licea uzupełniające – 30 uczniów, w 2 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne),
- 1 szkoła policealna – 53 uczniów, w 2 oddziałach,
- 2 szkoły policealne dla dorosłych – 180 uczniów, w 7 oddziałach,
- 4 technika uzupełniające – 506 uczniów, w 17 oddziałach,
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych – 4 uczniów, w 1 oddziale.
 
Ponadto działa:
130 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.

W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (45 grup),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (34 grupy dla uczniów klas wielozawodowych oraz 3 grupy kursów kwalifikacyjnych)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (3 grupy)

 
W Rybniku jest prowadzonych:

- 11 klas sportowych w szkołach podstawowych, 13 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
- 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 16 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
- 5 oddziałów integracyjnych w przedszkolach, 14 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.
 
Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

- liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 306 etatów w tym:
- liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 837, w tym  
  - stażystów – 20 (co stanowi 1%)
  - kontraktowych – 230 (co stanowi 13%)
  - mianowanych – 444 (co stanowi 24%)
  - dyplomowanych – 1 143 (co stanowi 62%)
 
-liczba etatów administracji i obsługi – 959 etatów

 

 

Raport o stanie oświaty 2012