Oświata w liczbach 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 23 002  uczniów, w tym do:
 

 • 37 przedszkoli – 4033 dzieci, w 167 oddziałach, (w tym jedno przedszkole specjalne)
 • 27 szkół podstawowych – 7840 uczniów, w 372 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 15 gimnazjów – 3937 uczniów, w 161 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 5 liceów ogólnokształcących – 2265 uczniów, w 73 oddziałach,
 • 2 lice profilowane – 114 uczniów, w 4 oddziałach,
 • 5 techników – 3081 uczniów, w 107 oddziałach,
 • 6 zasadniczych szkół zawodowych – 907 uczniów, w 35 oddziałach, (w tym jedna szkoła specjalna)
 • 1 szkoła przysposabiająca do pracy – 50 uczniów, w 8 oddziałach
 • 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 62 uczniów, w 3 oddziałach,
 • 2 lice uzupełniające – 61 uczniów, w 3 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne)
 • 1 szkoła policealna – 119 uczniów, w 4 oddziałach,
 • 2 szkoły policealne dla dorosłych – 182 uczniów, w 7 oddziałach,
 • 5 techników uzupełniających – 344 uczniów, w 15 oddziałach,
 • 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych – 7 uczniów, w 1 oddziale.
   

Ponadto działa:
127 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.
W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (43 grup)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (30 grup)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (3 grupy)

W Rybniku jest prowadzonych:

 • 12 klas sportowych w szkołach podstawowych, 13 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
 • 9 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 14 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
 • 4 oddziały integracyjne w przedszkolach, 14 w szkołach podstawowych i 9 w gimnazjach.
   

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

 -liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych – 2 427 etatów w tym:
liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 1 910, w tym 

 1. stażystów – 27
 2. kontraktowych – 272
 3. mianowanych – 484
 4. dyplomowanych – 1 127
   

-liczba etatów administracji i obsługi – 962 etatów 

Dane na dzień 14 września 2011 r.