Oświata w liczbach 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 do rybnickich placówek oświatowych uczęszcza 23448  uczniów, w tym do: 
   

 • 37 przedszkoli – 3656 dzieci, w 154 oddziałach, (w tym jedno przedszkole specjalne)
 • 27 szkół podstawowych – 7873 uczniów, w 369 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 15 gimnazjów – 4331 uczniów, w 173 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 6 liceów ogólnokształcących – 2504 uczniów, w 78 oddziałach,
 • 5 liceów profilowanych – 399 uczniów, w 16 oddziałach,
 • 6 techników – 2560 uczniów, w 88 oddziałach,
 • 7 zasadniczych szkół zawodowych – 1204 uczniów, w 53 oddziałach, (w tym dwie szkoły specjalne)
 • 2 liceów ogólnokształcących dla dorosłych – 65 uczniów, w 2 oddziałach,
 • 2 liceów uzupełniających – 90 uczniów, w 4 oddziałach, (w tym jedno liceum specjalne)
 • 5 szkół policealnych – 318 uczniów, w 13 oddziałach,
 • 5 techników uzupełniających – 425 uczniów, w 17 oddziałach,
 • 1 zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych – 13 uczniów, w 1 oddziale.

 

Ponadto działa:
128 grup w MDK oraz OPP „Zespół Przygoda”.
W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej działa;
- Centrum Kształcenia Praktycznego (45 grup)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego (28 grup)
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działa internat (5 grup)

W Rybniku jest prowadzonych:

 • 15 klas sportowych w szkołach podstawowych, 11 klas sportowych w gimnazjach, 3 klasy sportowe w liceum, oraz 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum.
 • 8 oddziałów dwujęzycznych w gimnazjum i 12 oddziałów dwujęzycznych w liceum.
 • 2 oddziały integracyjne w przedszkolach, 15 w szkołach podstawowych i 7 w gimnazjach.

Dane o zatrudnieniu w rybnickiej oświacie:

-liczba nauczycielskich etatów przeliczeniowych - 2364 etatów w tym:
 nauczycieli pełnozatrudnionych – 1864, w tym 

 1. stażystów – 53
 2. kontraktowych – 312
 3. mianowanych – 577
 4. dyplomowanych – 922

-liczba etatów administracji i obsługi – 975 etatów

Dane na dzień 1 października 2009 r