Lekcja nieograniczonych możliwości - projekt dla szkół podstawowych w Rybniku

lekcja pdf-1Projekt „Lekcja nieograniczonych możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych jest realizowany w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015.

 

Całkowity budżet projektu to kwota 2 575 279,98 zł, z czego wkład własny wynosi 309 033,60 zł i stanowi 12% budżetu.

 

W projekcie weźmie udział 20 szkół podstawowych z terenu Miasta Rybnika: SP 2; SP 3; SP 5 w ZSzP 5; SP 11 w ZSzP 11; SP 12; SP 13; SP 16 w ZSzP 6; SP 20; SP 21; SP 22; SP 24; SP 26 w ZSzP 2; SP 27; SP 28; SP 29 w ZSzP 4; SP 35; SP 37 w ZSzP 3; szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi: SP 1; SP 34 oraz specjalna szkoła podstawowa SP 38 w SZSzP.

 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u co najmniej 2900 uczniów szkół podstawowych w Rybniku poprzez zapewnienie możliwości podnoszenia kompetencji kluczowych, radzenia sobie ze stresem, agresją, a także zapewnienie wykształcenia u dzieci umiejętności ukierunkowywania swojej energii w stronę pozytywnych zainteresowań i pasji.

 

Dysproporcja w dostępie do zajęć pozalekcyjnych w szkołach biorących udział w projekcie będzie zmniejszona poprzez organizację w szkołach:

  • Zajęć wyrównawczo-dydaktycznych (6574 godz.), w tym matematyczno-przyrodniczych, z języka polskiego, języka obcego, informatycznych;
  • Kół zainteresowań naukowo-technicznych, rozwijających z języka polskiego, języka obcego, przedsiębiorczości, a także artystycznych (7239 godz.);
  • 120 wycieczek edukacyjnych, 190 prelekcji tematycznych (profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia) oraz zakupów materiałów do zajęć;
  • 6318 godz. zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, motywacyjnych, arteterapeutycznych;
  • Zajęć integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, bajkoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 38).

 

Dzieci wezmą także udział w 15 warsztatach o tematyce proekologicznej, podczas których poprzez zabawę i pokazy filmów edukacyjnych poszerzą wiedzę na temat:

  • Ochrony powietrza, gleby, wody;
  • Ochrony przed hałasem;
  • Ochrony lasu i zwierząt;
  • Segregacji odpadów
  • Ograniczenia emisji odpadów.

 

Uczestnicy projektu zostaną także zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznego stylu życia w domu, szkole i swoim otoczeniu, dzięki współpracy z Nadleśnictwem. Zorganizowane zostaną 2 konkursy międzyszkolne, zachęcające do podejmowania wyzwań związanych z ekologicznym stylem życia. Nagrodami będą wycieczki/wizyty studyjne.

.

We współpracy z uczelniami wyższymi zorganizowany zostanie Uniwersytet Dziecięcy, czyli cykl 20 zajęć akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych. Celem tych zajęć będzie odkrywanie pasji i zainteresowań poprzez ukazanie uczniom bogactwa świata nauki. Uniwersytet Dziecięcy zakończy się dwoma piknikami naukowymi z poczęstunkiem, będącymi dobrą okazją do prezentacji nowo nabytej wiedzy i umiejętności.

W ramach projektu powstanie strona internetowa oraz film, zostaną też zorganizowane konferencje podsumowujące kolejne etapy jego realizacji.

 

Prezentacja nt. projektu