Szkoły w Rybniku będą przyjmować dzieci uchodźców z Ukrainy (Школи в Рибнику прийматимуть дітей біженців з України) - aktualizacja 26.04.2022 (оновлення 26.04.2022)

Każdy przybywający do Polski cudzoziemiec z dzieckiem w wieku 7-18 lat ma obowiązek zapisać dziecko do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju). Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

Кожен іноземець з дитиною в віці 7-18 років, який прибуває до Польщі, зобов’язаний зарахувати дитину до школи відповідного типу і рівня (залежно від віку та закінчених класів навчання у своїй країні). Навчання в державних школах є безплатне.

 

W Polsce obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej dziecko podlega obowiązkowi nauki do ukończenia 18 roku życia w szkole ponadpodstawowej, tj. w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej szkole branżowej I stopnia, w których dziecko uczy się określonego zawodu.

Dzieci i uczniowie posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy kontynuują naukę w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu wychowaniu przedszkolnemu, szkoleniu ani edukacji. Rodzic lub osoba opiekująca się dzieckiem lub uczniem składa w gminie uprawnionej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia oświadczenie, że dziecko lub uczeń będzie kontynuować naukę w ukraińskim systemie oświaty.

Dzieci i uczniowie posiadający obywatelstwo ukraińskie, którzy kontynuują naukę w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu wychowaniu przedszkolnemu, szkoleniu ani edukacji. Rodzic lub osoba opiekująca się dzieckiem lub uczniem składa w gminie uprawnionej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia oświadczenie, że dziecko lub uczeń będzie kontynuować naukę w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie musi być złożone w języku polskim (do pobrania (PL)- docx, 10KB).

Wzór oświadczenia w języku ukraińskim (docx, 11KB).

Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły. Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w szkołach prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony. Mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

W każdej szkole uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Oddziały przygotowawcze – większy zakres wsparcia w nauce

Większy zakres wsparcia w nauce dla dzieci nieznających języka polskiego można uzyskać zapisując dziecko do szkoły prowadzącej oddziały przygotowawcze.

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego, co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Zgodnie z polskim prawem szkoła, w której powstanie oddział przygotowawczy przeznacza na naukę języka polskiego co najmniej 3 godziny tygodniowo. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

W Rybniku uruchomienie oddziałów przygotowawczych planuje się w pierwszej kolejności w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. A. Mickiewicza, ul. Cmentarna 1, tel. 32 422 36 88 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski, ul. Grunwaldzka 18, tel. 32 422 18 40 (tylko klasy 4-6),
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku, ul. Ks. Henryka Jośki 25, tel. 32 422 14 43,
 • V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 , ul. Orzepowicka 15a, tel. 32 422 70 81 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich, ul. Tadeusza Kościuszki 41, tel. 32 422 27 87 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Mikołowska 19, tel. 32 42 21 229 (na chwilę obecną brak wolnych miejsc),
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. 1 Maja 91a, tel. 32 42 21 850.

Uwaga ! Uruchomienie oddziałów przygotowawczych będzie uzależnione od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół w określonych grupach wiekowych.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

 • Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
 • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, pomoc uzyskasz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku pod numerem telefonu 32 43 92 133 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl

Opieka nad dziećmi uchodźców z Ukrainy w wieku 3 do 6 lat

Rybnickie przedszkola mogą nieodpłatnie (w wymiarze 5 godzin, bez wyżywienia) zaopiekować się również dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat, których rodzice mają możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie wszystkie przedszkola dysponują wolnymi miejscami. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 43 92 132 lub drogą mailową na adres edukacja@um.rybnik.pl
Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest elektronicznie na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl do 10 marca br.
W dniach od 21 do 29 kwietnia będzie prowadzony nabór uzupełniający do przedszkoli (na wolne miejsca) na rok szkolny 2022/2023 również na stronie www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl


 

У Польщі обов’язкова освіта для дитини починається на початку навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років, і триває до закінчення 8-річної початкової школи, але не довше, ніж до 18 років.

Після закінчення початкової школи дитина підлягає обов'язковому навчанню до 18 років у післяпочатковій (старшій) школі, тобто в 4-річному загальноосвітньому ліцеї, 5-річному технікумі або 3-річній професійній школі 1-го ступеня, в якому дитина освоює конкретну професію.

Діти та учні з українським громадянством, які продовжують навчатися у дитячому садку чи школі в українській системі освіти з використанням методів і прийомів дистанційної освіти, не підлягають обов'язковій однорічній дошкільній підготовці, шкільному обов’язку або обов'язку освіти. Батьки або особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, подає до гміни, уповноваженої за місцем проживання дитини чи учня, декларацію про те, що дитина чи учень продовжить навчання в українській системі освіти.

Декларацію необхідно подати польською мовою (завантажити (PL) - docx, 10KB).

Шаблон декларації українською мовою (docx, 11KB).

Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи. Іноземці, які не володіють польською мовою на тому рівні, який дає їм змогу в повному обсязі користатись шкільною освітою, можуть брати участь у додаткових уроках польської мови. Ці заняття в школах організовуються на невизначений термін та проводяться індивідуально або в групах по 2 години на тиждень. Також існує можливість проведення корекційних занять з окремих предметів, якщо вчитель, який проводить заняття, вирішить, що необхідно доопрацювати відмінності навчальної програми з даного предмета. Ці заняття можуть проводитися до 3 годин на тиждень протягом 12 місяців.

У кожній школі учні можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом. Така допомога надається психологами, педагогами та педагогічними терапевтами.

Підготовчі класи - більший спектр підтримки в навчанні

Більший обсяг підтримки у навчанні дітей, які не володіють польською мовою, можна отримати, влаштувавши дитину до школи з підготовчими класами.

Підготовчий клас – це група учнів, яка складається лише з громадян однієї конкретної країни. В таких класах більше часу витрачається на вивчення польської мови, що, безумовно, може прискорити процес вивчення нової мови, а також сприятиме швидшій адаптації в польській школі. Відповідно до польського законодавства школа, де буде створено підготовчі класи, виділяє на вивчення польської мови не менше 3 годин на тиждень. Додатковою перевагою відвідування підготовчих класів є можливість учнів скористатися допомогою людини, яка володіє українською мовою безпосередньо під час занять (по можливості така людина делегується від колективу школи).

У Рибнику відкриття підготовчих класів планується в першу чергу в таких школах:

 • Початкова школа з Філіями Спортивної Першості № 9 імені А. Міцкевича, вул. Cmentarna 1, тел: 32 422 36 88 (на цей час вільних місць немає),
 • Початкова школа з філіями Спортивної Першості № 10 імені  Свята Ядвіги Кроловей Польської, вул. Grunwaldzka 18, тел. 32 422 18 40 (тільки 4-6 класи),
 • Комплекс школи та дитячого садка № 11, вул. Ks. Henryka Jośki 25, тел. 32 422 14 43,
 • V Загальноосвітній Ліцей в Шкільному Комплексі № 3, вул. Orzepowicka 15a, тел: 32 422 70 81 (на цей час вільних місць немає),
 • I Загальноосвітній Ліцей з двомовними відділеннями імені Powstańców Śląskich, вул. Tadeusza Kościuszki 41, тел. 32 422 27 87 (на цей час вільних місць немає),
 • ІІ Загальноосвітній Ліцей з двомовними відділеннями імені Andrzeja Frycza Modrzewskiego, вул. Mikołowska 19, тел. 32 422 12 29 (на цей час вільних місць немає),
 • ІV Загальноосвітній Ліцей im. Mikołaja Kopernika, вул. 1 Maja 91a, тел. 32 42 21 850.

Увага! Відкриття підготовчих класів залежатиме від кількості кандидатів, які подадуть документи до вищезазначених шкіл у певних вікових групах.

Що потрібно робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?

Для початку потрібно зібрати документи про попередню освіту дитини (атестат, довідки тощо). Якщо у Вас їх немає – напишіть заяву та вкажіть там інформацію про загальну кількість закінчених навчальних років дитиною із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.

 • Зв’яжіться з обраною Вами польською школою та подайте заявку на вступ до школи. Рішення про зарахування приймає директор закладу.
 • Початкова школа, в місці Вашого проживання, має обов’язок прийняти Вашу дитину. Решта початкових і післяпочаткових навчальних закладів приймають дітей до тих пір, поки є вільні місця.

У разі відсутності місць в обраній Вами школі або класі, Ви можете отримати консультацію та допомогу в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 133 або за допомогою електронної пошти: edukacja@um.rybnik.pl

Догляд за дітьми біженців з України віком від 3 до 6 років
Дитячі садочки Рибника також можуть безплатно опікуватися (не довше ніж 5 годин та без харчування) дітьми біженців віком від 3 до 6 років, батьки яких мають намір працевлаштуватися. Не у всіх садочках є вільні місця. Допомогу у пошуку безоплатного місця в садочку Ви можете отримати в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 132 або електронною поштою після письмового звернення edukacja@um.rybnik.pl

Набір до дитсадків на 2022/2023 навчальний рік проводиться в електронному вигляді на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl до 10 березня поточного року.

З 21 по 29 квітня на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl буде здійснюватися додатковий набір до дитячих садків (до садків, в яких залишаться вільні місця) на 2022/2023 навчальний рік.