Samorządowy Lider Zarządzania 2011

"Rybnicka edukacja osób niepełnosprawnych drogą do sukcesu" to praktyka edukacyjna, która została wyróżniona  w ramach konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2011 r.

 

19 grudnia br. w Senacie miało miejsce wręczenie nagród w ramach konkursu organizowanego przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Celem konkursu jest poprawa jakości usług dla mieszkańców, świadczonych przez administrację samorządową w dziedzinach: kultury, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

Do konkursu napłynęło ok. 100 przykładów praktyk z całego kraju, które oceniane były pod kątem:

  • innowacyjności wdrożonego rozwiązania pod względem doboru celów (skuteczna identyfikacja potrzeb mieszkańców przy wykorzystaniu narzędzi partycypacji społecznej) i ogólnego podejścia (efektywna komunikacja z klientami i współpraca z innymi podmiotami w realizacji usług) lub metod i technik działania (np. dążenie do zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie),
  • skuteczności w podnoszeniu jakości obsługi czy usług dla mieszkańców, ich zakresu i dostępności,
  • efektywności kosztowej opisanego rozwiązania,
  • integracji z systemem zarządzania strategicznego jednostką - tj. uwzględnienie w proponowanym rozwiązaniu zarządczym związków z innymi obszarami lub narzędziami zarządzania, świadczące o zaawansowaniu metod zarządzania stosowanych w jednostce i wykorzystaniu wynikającej stąd synergii,
  • replikowalności (możliwość zastosowania rozwiązania w innych samorządach samorządu terytorialnego).

 

Celem zgłoszonej przez Rybnik praktyki jest systematyczna adaptacja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie kapitału edukacyjnego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego poprzez przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, a także przygotowanie społeczeństwa do pozytywnego postrzegania tej grupy jako uczestników każdego wymiaru życia w środowisku lokalnym.
Praktyka polega na długofalowym procesie edukacji uczniów o specjalnych potrzebach, dostosowaniu do ich potrzeb placówek oświatowych na każdym poziomie kształcenia, począwszy od infrastruktury i wyposażenia, kompetencji i kwalifikacji kadry aż po szereg dodatkowych działań w formie zharmonizowanych i zindywidualizowanych projektów wspomaganych dodatkowymi środkami np. z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stosowany w Rybniku system edukacji i adaptacji osób niepełnosprawnych wdrażany jest w oparciu o model integracji wspomagany  poszanowaniem różnorodności i indywidualności, celowości nauczania, nadawaniem osobistego znaczenia zdobywanym doświadczeniom, różnorodnością zajęć i odpowiednią organizacją czasu.

 

1
2