„Rybnicka szkoła przyszłości”

 

W listopadzie 2012 w rybnickich szkołach podstawowych ruszają zajęcia dodatkowe dla klas I-III w ramach projektu systemowego „Rybnicka szkołach przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.

W Rybniku projekt obejmuje wszystkie 27 szkół podstawowych. Jego realizacja będzie trwała jeden rok szkolny.

 

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 819 838,00 zł

 

W pierwszej kolejności ruszają zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy (23 szkoły) oraz zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji (w 24 szkołach). Zajęcia będą prowadzone w grupach maksymalnie 4 lub 5 osobowych.

Następnie rozpoczną się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w 24 szkołach, zajęcia sportowe (5 szkół) oraz rehabilitacja (1 szkoła).

 

W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy.

 

W ramach projektu przewidziane są także:
- zajęcia matematyczno – przyrodnicze (23 szkoły),
- zajęcia z języka angielskiego (10 szkół),
- zajęcia językowe (ortograficzne) (6 szkół),
- zajęcia informatyczne (3 szkoły),
- zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii (1 szkoła),
- zajęcia artystyczne z zakresu plastyki (11 szkół),
- zajęcia artystyczne z zakresu muzyki (5 szkół),
- zajęcia z zakresu tańca (muzyczno – ruchowe) (4 szkoły),
- zajęcia teatralne (4 szkoły),
- zajęcia ogólnorozwojowe (scrabble, szachy) (2 szkoły),
- terapia SI (1 szkoła),
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (17 szkół),
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - hipoterapia (4 szkoły),
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia (3 szkoły),
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - dogoterapia (3 szkoły),
- zajęcia z arteterapii (1 szkoła),
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (3 szkoły),
- zajęcia rewalidacyjne (3 szkoły);

 

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów u szkolnych koordynatorów projektu.