Rusza nabór do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2016/2017

Od 10 marca godz.8.00 do 25 marca do godz. 15.00 trwać będzie rekrutacja do przedszkoli. Tradycyjnie już będzie ona przeprowadzana elektronicznie za pomocą witryny internetowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl. Rodzice chcący zapisać dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po podpisaniu powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

O czym rodzice powinni pamiętać?

• Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika!
• Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola!
• Nie ma znaczenia kolejność zapisania dziecka.
• Wszystkie dzieci 6 letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Wszystkie dzieci 5 i 4 letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.
• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez radę gminy:
• oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, 
• rodzeństwo kandydata kandyduje do tego samego przedszkola lub uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
• kandydat na pierwszym miejscu listy preferencji wskazał przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania,
• długość pobytu dziecka w przedszkolu - co najmniej 8 godzin,
• rodzeństwo kandydata do 31 grudnia roku rekrutacji nie będzie miało ukończonych 18 lat,
• rodzina kandydata jest objęta pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym - 22.04.2016 godz. 8.00

 

 

Nabór do nowego (budowanego) Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare jest prowadzony przez Przedszkole nr 18 (działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6).

Aby wybrać nowe przedszkole należy wskazać najpierw Przedszkole nr 18, a następnie z listy oddziałów wybrać oddział którego nazwa zaczyna się od P-50.