PONAD 10 MILIONÓW ZŁOTYCH POZYSKANYCH DLA RYBNICKIEJ EDUKACJI

W 2009 roku Miasto Rybnik pozyskało dla rybnickiej edukacji ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Znaczą część  (prawie 8 mln. zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekty które otrzymały dofinansowanie to między innymi: 

 

„SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW” (budżet 2 554 970,00 zł) - projekt zakłada przeprowadzenie w ciągu 24 miesięcy w 26 szkołach podstawowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język obcy, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, koła zainteresowań ICT, zajęcia z nauczania zintegrowanego).
Budżet projektu obejmuje też zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, konkursy, animacje lokalne, „Weekendowy Uniwersytet dla ucznia” i Festiwal nauki oraz badanie kompetencji uczniów.  

 

„NOWOCZESNY UCZEŃ W NOWOCZESNEJ SZKOLE. PROGRAM AKTYWIZACJI EDUKACYJNO-OBYWATELSKIEJ UCZNIÓW RYBNICKICH LICEÓW” (budżet 1 241 630,00 zł) - dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych. Zakłada udział wszystkich liceów w Rybniku poprzez realizowanie w ciągu 24 miesięcy akademickich kursów przygotowawczych, programu „Mój samorząd”, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język obcy, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, koła zainteresowań z przedsiębiorczości i informatyczne).
Budżet projektu obejmuje też zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć, wycieczki dla uczniów, wizyty studyjne, prelekcje, badanie kompetencji uczniów. 

 

„DODAJCIE NAM SKRZYDEŁ” (budżet 1 079 534,00 zł) - to projekt realizowany przez przez 24 miesiące dla 140 osób niepełnosprawnych - uczniów i absolwentów ZSS oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, zajęcia warsztatowe, staże u pracodawców, praktyki zawodowe. Ponadto każdemu beneficjentowi zapewnione zostanie pośrednictwo pracy. Zaplanowanych jest także 5 seminariów dla przedsiębiorców z Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz wystawa prac uczniów uczestniczących w arteterapii.

 

„ZAWODOWIEC – PRZYSZŁOŚCIOWIEC. STARTEGIA MODERNIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RYBNIKU” (budżet 338 179,00 zł) - celem projektu jest diagnoza potrzeb edukacyjnych kobiet i mężczyzn w zakresie wyrównania dysproporcji, możliwości podniesienia  jakości i  atrakcyjności  szkolnictwa zawodowego w Rybniku w kontekście zapotrzebowania lokalnego rynku pracy przez opracowanie strategii modernizacji  kształcenia zawodowego w naszym mieście. Projekt przewiduje realizację wieloaspektowego procesu badawczego w tym analizę sytuacji szkolnictwa zawodowego w Rybniku i analizę lokalnego rynku pracy. Efektem i wartością dodatkową będzie opracowanie Strategii Edukacji Zawodowej dla Miasta Rybnika. Do projektu zaproszone zostaną podmioty rybnickiego rynku edukacyjnego i rynku pracy a także eksperci zewnętrzni i  przedstawiciele świata nauki.
Realizacja projektu przewidziana jest na 12 miesięcy począwszy od stycznia do grudnia 2010 roku.

 

 

Zdjęcie