Referat Oświaty

Do zadań referatu należy:

 1. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy i powiatu,
 2. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3,
 3. kontrola spełniania obowiązku nauki przez dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,
 4. organizacja i analiza funkcjonowania sieci publicznych szkół i przedszkoli na terenie Miasta,
 5. tworzenie obwodów szkolnych w oparciu o analizę demograficzną,
 6. przygotowywanie dokumentacji do zakładania bądź likwidowania szkół i placówek oświatowych oraz łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
 7. ustalanie planów naborowych oraz kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych,
 8. wykonywanie zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, udział w posiedzeniach komisji na poszczególne stopnie awansu zawodowego,
 9. przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 10. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 11. dokonywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 12. kontrola działalności szkół i placówek oświatowych – zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz nagród dyrektora, Medalu Mikołaja oraz Nauczyciela Roku,
 14. przygotowywanie wniosków o nagrody Prezydenta, Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty oraz odznaczeń państwowych i resortowych dla dyrektorów rybnickich szkół i placówek oświatowych,
 15. opiniowanie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 16. opiniowanie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły, nakładanie obowiązku uzupełnienia etatu/pensum (tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć) przez nauczyciela w innej jednostce/placówce oświatowej,
 17. opiniowanie wniosków nauczycieli o zwolnienie w całości lub w części od obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
 18. koordynacja dowożenia dzieci do szkół i placówek specjalnych,
 19. prowadzenie rejestru mieszkań usytuowanych przy przedszkolach i szkołach, koordynacja spraw związanych z ich przydziałem,
 20. współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych,
 21. koordynowanie akcji “Wyprawka szkolna”,
 22. udział w organizowaniu imprez i uroczystości o charakterze edukacyjnym na terenie Miasta,
 23. wykonywanie czynności związanych z realizacją wyjazdów śródrocznych uczniów klas III tzw. „zielona szkoła”,
 24. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do placówek resocjalizacyjnych, i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 25. nadzór nad przyznawaniem przez szkoły stypendiów za wyniki w nauce wynikających z ustawy o systemie oświaty,
 26. przygotowywanie wstępnych założeń do projektów organizacyjnych,
 27. sprawdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów do nich pod względem przestrzegania założeń organu prowadzącego i obowiązującego prawa,
 28. przygotowanie raportów zbiorczych arkusza organizacyjnego w danym roku szkolnym w celu analizy całościowej zatrudnienia i kosztów osobowych w placówkach oświatowych,
 29. sporządzanie zestawień zbiorczych i weryfikacja wszelkiej sprawozdawczości statystycznej prowadzonej przez dyrektorów placówek oświatowych w Systemie Informacji Oświatowej,
 30. przygotowywanie informacji o realizacji zadań oświatowych dla Rady,
 31. koordynowanie naboru elektronicznego do placówek oświatowych,
 32. zbieranie i wstępna analiza poprawności zgłaszanych przez placówki oświatowe potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 33. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych,
 34. prowadzenie spraw związanych z BHP w placówkach oświatowych,
 35. współpraca z państwowymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową Strażą Pożarną i innymi),
 36. współpraca ze społecznymi inspektorami pracy NSZZ „Solidarność” Oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 37. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych – wydawanie zaświadczeń i decyzji w tym zakresie,
 38. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, załatwianie spraw związanych z nadawaniem uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych nie będących oświatowymi jednostkami budżetowymi (OJB),
 39. prowadzenie bazy telefonów kadry kierowniczej placówek oświatowych,
 40. załatwianie spraw związanych z naliczaniem, przekazywaniem i rozliczaniem dotacji udzielonych szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie będącym OJB, a także prowadzenie kontroli udzielonych dotacji,
 41. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących przyznania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także przygotowywanie sprawozdań oraz rozliczeń z tym związanych,
 42. przygotowywanie i realizacja porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawach:
  • zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów,
  • rozliczania kosztów kształcenia w klasach wielozawodowych,
 43. zamawianie i rozliczanie dotacji celowej na zakup podręczników, nadzór i koordynowanie zadań szkół w tym zakresie. Przygotowywanie umów dotyczących przekazania ww. dotacji placówkom niebędącym OJB,
 44. planowanie i rozliczanie dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego,
 45. koordynowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów oświatowych jednostek budżetowych (dotyczącej nauczycieli),
 46. standaryzacja zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych oświatowych jednostek budżetowych,
 47. tworzenie redagowanie i dodawanie treści oraz administrowanie stroną internetową www.edukacja.rybnik.eu,
 48. współpraca z Kuratorium Oświaty,
 49. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla OJB oraz nadzór nad ich realizacją,
 50. prowadzenie rozliczeń z innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w przypadkach w których tym wychowaniem objęte są dzieci nie będące mieszkańcami gminy, na terenie której znajduje się placówka oświatowa do której uczęszczają.
 51. wykonywanie ogółu czynności związanych z wyłanianiem kandydatów na stanowiska dyrektorów samorządowych instytucji kultury, w tym przygotowywanie umowy zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, celem przedłożenia Prezydentowi, który z ramienia organizatora przed powołaniem dyrektora zawrze z nim przedmiotową umowę,
 52. przygotowanie dokumentów związanych z powołaniem i odwołaniem oraz trwającym stosunkiem pracy Dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
 53. prowadzenie rejestru instytucji kultury działających na terenie Miasta, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych.

 

Pracownicy Referatu Oświaty

 

Tadeusz Bonk - Kierownik Referatu
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 132, wewn.: 7132, pokój 08

 

Zenon Adamski - Starszy Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 138, wewn.: 7138, pokój 08

 

Marcin Duda - Starszy Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 282, wewn.: 7282, pokój 16

 

Mirosława Jodłowiec - Główny Specjalista
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 133, wewn.: 7133, pokój 08

 

Katarzyna Kumańska - Starszy Specjalista
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 284, wewn.: 7284, pokój 16

 

Kamila Niebrzydowska - Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 135, wewn.: 7135, pokój 02

 

Katarzyna Seifert - Starszy Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 284, wewn.: 7284, pokój 16

 

Janusz Sobik - Starszy Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 131, wewn.: 7131, pokój 04

 

Piotr Tabacki - Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 283, wewn.: 7283, pokój 03

 

Paweł Wąsik - Podinspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Oświaty, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 134, wewn.: 7134, pokój 04