Referat Analiz i Planowania

Do zadań referatu należy:

 

 1. przygotowanie wytycznych dla dyrektorów OJB dot. opracowania projektów planów finansowych na kolejny rok budżetowy,
 2. weryfikacja projektów planów finansowych dochodów i wydatków sporządzonych przez dyrektorów z uwzględnieniem: kalkulacji wynagrodzeń pracowników OJB i zestawień pomocniczych,
 3. koordynacja działań związanych z realizacją przez OJB i Wydział Edukacji i Kultury edukacyjnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych w zakresie finansów,
 4. nadzór nad realizacją wydatków budżetowych przez dyrektorów OJB,
 5. bieżąca pomoc dyrektorom i pracownikom OJB oraz CUW w zakresie przygotowywania zmian w planach finansowych oraz realizacji działań w zakresie finansowania zadań oświatowych,
 6. opiniowanie zgłoszonych przez dyrektorów OJB wniosków o przyznanie dodatkowych środków finansowych i zmian w ich rocznych planach finansowych,
 7. koordynacja działań związanych z rozliczaniem dotacji celowych otrzymanych na działania oświatowe i edukacyjne,
 8. koordynacja działań związanych z realizacją dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 9. koordynacja działań związanych z realizacją pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 10. koordynacja działań związanych z przekazywaniem środków finansowych do OJB: m.in. bieżące przygotowanie przelewów środków pieniężnych i prowadzenie ewidencji przelewów z uwzględnieniem zmian w planach wydatków OJB,
 11. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych (miesięcznych i kwartalnych), finansowych oraz innych sprawozdań, informacji i specyfikacji finansowych z poszczególnych OJB,
 12. sporządzanie zestawień zbiorczych oraz plików elektronicznych dla Wydziału Finansów z otrzymanych od OJB sprawozdań i informacji,
 13. monitorowanie osiągania średnich wynagrodzeń w mieście na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz koordynacja działań związanych z naliczeniem i wypłatą dodatku uzupełniającego,
 14. współpraca z Centrum Usług Wspólnych.

 

Pracownicy Referatu Analiz i Planowania
 

Anna Wasiak - Kierownik Referatu
Centrum Edukacji i Kultury Referat Analiz i Planowania, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 146, wewn.: 7146, pokój 01

Alina Czech - Starszy Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Analiz i Planowania, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 140, wewn.: 7140, pokój 01

Natalia Kordaczek - Samodzielny Referent
Centrum Edukacji i Kultury Referat Analiz i Planowania, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 140, wewn.: 7140, pokój 01

Monika Kwiatkowska-Kulig - Inspektor
Centrum Edukacji i Kultury Referat Analiz i Planowania, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 140, wewn.: 7140, pokój 01

Urszula Masarczyk - Główny Specjalista
Centrum Edukacji i Kultury Referat Analiz i Planowania, ul. Zamkowa 5
Telefon zewn.: 43 92 139, wewn.: 7139, pokój 01