"Mogę ja, możesz ty - możemy MY"

Od 1 marca 2010 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku przez kolejne 24 miesiące tj. do 29 lutego 2012r. realizować będzie projekt "Mogę ja, możesz ty – możemy MY" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2.

 

Program  "Mogę ja, możesz ty - MOŻEMY MY" umożliwia bezpłatny dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla wszystkich uczniów szkoły. Budżet projektu to 469 225,00 PLN, za które to placówka zostanie wzbogacona w potrzebne pomoce dydaktyczne, wyposażona w sprzęt specjalistyczny do terapii Biofeedback, zorganizowane zostaną  zajęcia dodatkowe, prelekcje dla dzieci i ich rodziców oraz ciekawe wycieczki.

 

W ramach projektu przewiduje się realizację 5460 godzin zajęć dodatkowych:

  • dydaktyczno-wyrównawczych: z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego i w nauczaniu zintegrowanym;
  • rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia:   np. kółko plastyczne, językowe, informatyczne, „Wiem coraz więcej”, kółko miłośników książki;
  • rozwijających wiedzę i umiejętności w tym o charakterze     artystycznym i kulturowym: zajęcia rzeźbiarstwa i ceramiki,   zespołu teatralnego, wokalnego, tanecznego;
  • sportowych: klubu gier i zabaw sportowych, gimnastyki korekcyjnej dla uczniów;
  • terapię uczniów z wykorzystaniem aparatu Biofeedback;
  • o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierającym rozwój ucznia: dla uczniów zdolnych, zagrożonych dysleksją, nadpobudliwych psycho-ruchowo, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

SP 1 kolejny raz poprzez aplikowanie do projektów zewnętrznych pozyskała dodatkowe pieniądze na rozszerzenie swojej oferty edukacyjnej, co i tym razem spotkało się z zadowoleniem uczniów i ich rodziców.