Projekt „Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach, sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku”

Realizuje: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

Czas trwania projektu: 01.06.2019- 31.05.2021

Budżet projektu: 28 934 EUR

 

CELE PROJEKTU:
• Podniesienie o co najmniej jeden poziom w stosunku do wyjściowego nauczycieli w zakresie posługiwania się j. angielskim.
• Rozwinięcie kompetencji interkulturowych i społecznych uczestników projektu poprzez współdziałanie w zespole międzynarodowym.
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• Rozwój wewnętrznej współpracy
• Samodzielny i stały rozwój nauczycieli.

 

WYMAGANIA STAWIANE NAUCZYCIELOM:
• Wysoka motywacja do udziału w projekcie, deklaracja zaangażowania w działania projektowe
• Duże zaangażowanie w działania dodatkowe na rzecz uczniów.
• Znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym.
• Współpraca z instytucjami na rzecz uczniów.
• Konieczność wdrażanie zdobytej wiedzy oraz dzielenia się nią z nauczycielami i rodzicami.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
• Kurs języka angielskiego.
• Przygotowanie kulturowe i merytoryczne przed każdą mobilnością (kursy specjalistyczne w Irlandii, Grecji i Włoszech oraz obserwacje „job shadowing” w szkołach w Portugali, Włoszech i Serbii).
• Systematyczne zamieszczanie informacji na stworzonym blogu projektu.
• Zajęcia pokazowe i otwarte (dla nauczyciel i rodziców) z wykorzystaniem poznanych metod.
• Prowadzenie lekcji w ramach zajęć projektowych.
• Sesja posterowa na temat projektu.
• Tworzenie i udostępnianie banku scenariuszy on - line, słowniczków przedmiotowych.
• Przygotowanie występów w języku angielskim na szkolnych i lokalnych uroczystościach, konkursu piosenki angielskiej.
• Przeprowadzenie dnia włoskiego, portugalskiego i serbskiego w szkole.
• Dzielenie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z nauczycielami na konferencjach.

 

Koordynator szkolny projektu – Agnieszka Chełmecka - Adaszkiewicz