Projekt „Niepełnosprawni sprawni sportowo – integracja bez granic”

Realizuje: Zespół Szkół nr 6 w Rybniku

Czas trwania projektu: 20.02.2018 – 31.12.2018

Dofinansowanie z EFS: 18 956,27 EUR

Realizowany w ramach: Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia

 

Projekt ma na celu ukazanie uczniom różnych form spędzania czasu wolnego. Przywracanie wewnętrznej równowagi i stabilności emocjonalnej, poprzez różne formy aktywności sportowej. Rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości. Osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uzdolnień i zainteresowań. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, uczestnictwa w procesie twórczym, uczenia tolerancji w postrzeganiu osób z dysfunkcjami oraz integracji uczestników projektu. Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów niepełnosprawnych samodzielnych inicjatyw. Zwiększanie atrakcyjności szkół oraz ich oferty pozalekcyjnej. Promowanie działań szkół poprzez zamieszczanie informacji z realizacji projektu na stronach internetowych placówek. Promowanie terenów przygranicznych i ich obiektów jako miejsc przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

 

Koordynator szkolny projektu: Ewelina Tomala